Avoimet työpaikat Helsinki Julkaistu Haku päättyy

Leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja

Haemme Hel­sin­gin toi­mi­pis­teel­lem­me: Leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja

ABL-Laatat on kas­va­va suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, jonka toi­min­taan kuu­lu­vat ke­raa­mis­ten laat­to­jen ja luon­non­ki­vien maa­han­tuon­ti sekä myynti. Kuu­lum­me alan ar­vos­te­tuim­piin yri­tyk­siin ja asiak­kai­nam­me ovat niin yk­si­tyi­set- kuin am­mat­tia­siak­kaat. Osana toi­min­taam­me on myös ABL-Leik­kaa­mo, jossa val­mis­tu­vat luon­non­ki­vien ja ke­raa­mis­ten laat­to­jen mit­to­jen mu­kai­nen työstö ve­si­leik­ku­ril­la ja ve­si­jääh­dyt­tei­sel­lä ti­mant­ti­sa­hal­la.

Toi­men­ku­va 
Haemme työn­joh­ta­jaa leik­kaa­moom­me va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja­na vas­taat päi­vit­täi­ses­tä työn joh­ta­mi­ses­ta ja pro­jek­tien seu­ran­nas­ta. Vas­taat myös laa­duk­kuu­teen, ai­ka­tau­lu­tuk­seen, kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen ja työ­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vien yh­teis­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. Toimit leik­kaa­mon tuo­tan­non työn­te­ki­jöi­den lä­hie­si­mie­he­nä ja ra­por­toit teh­tä­väs­sä­si tuo­tan­to­pääl­li­köl­le. Työ­paik­ka si­jait­see Hel­sin­gin Sil­ta­mäes­sä.

Olet et­si­mäm­me hen­ki­lö, jos omaat hyvät ih­mis­suh­de­tai­dot ja ko­ke­mus­ta esi­mies­teh­tä­vis­tä. Leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja­na vas­taat it­se­näi­ses­ti leik­kaa­mon vas­tuul­la ole­vien pro­jek­tien työn­joh­dos­ta sekä pro­jek­tien hal­lin­nas­ta. Ta­voit­tee­si on pitää kiinni niin hy­väs­tä työil­ma­pii­ris­tä, kuin laa­dul­li­sis­ta- ja ai­ka­tau­lul­li­sis­ta vaa­ti­muk­sis­ta. Olet jär­jes­tel­mäl­li­nen, luo­tet­ta­va ja tarkka hen­ki­lö. Edel­ly­täm­me si­nul­ta hyvää suomen kielen taitoa, muu kie­li­tai­to on eduksi.

Tar­joam­me si­nul­le
Leik­kaa­mom­me työn­joh­ta­jan asema sopii si­nul­le, jos haluat työn, jossa pääset työs­ken­te­le­mään oma­toi­mi­ses­ti ja ke­hit­tä­mään toi­min­taam­me. Sinua kiin­nos­ta­vat myös vaih­te­le­vat ja mo­ni­puo­li­set pro­jek­tit laa­duk­kai­den ma­te­ri­aa­lien pa­ris­sa. Tar­joam­me si­nul­le myös toi­men­ku­vaa­si vas­taa­van palkan, läm­pi­män työyh­tei­sön ja va­ki­tui­sen paikan.

Työsi meillä voi alkaa heti. Lä­he­tät­hän ha­ke­muk­se­si he­ti­mi­ten, täy­täm­me paikan heti so­pi­van ha­ki­jan löy­dyt­tyä.

Li­sä­tie­dot:
Ralf Fors­man: ralf.fors­man@abl.fi (pyy­däm­me, että laitat yh­tey­den­ot­to­si säh­kö­pos­tit­se)
Katso lisää oheisesta linkistä.

Ha­ke­mi­nen:
lähetä meille ha­ke­muk­se­si, palk­ka­toi­vee­si ja CV:si ot­si­kol­la ”leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja” osoit­tee­seen: abl@abl.fi . Emme vas­taa­no­ta ha­ke­muk­sia pu­he­li­mit­se.

Rakennuslehden pääuutisia