Leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja

Sijainti Helsinki
Päivämäärät Julkaistu 30.6.2017 Hae viimeistään 31.8.2017

Haemme Hel­sin­gin toi­mi­pis­teel­lem­me: Leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja

ABL-Laatat on kas­va­va suo­ma­lai­nen per­hey­ri­tys, jonka toi­min­taan kuu­lu­vat ke­raa­mis­ten laat­to­jen ja luon­non­ki­vien maa­han­tuon­ti sekä myynti. Kuu­lum­me alan ar­vos­te­tuim­piin yri­tyk­siin ja asiak­kai­nam­me ovat niin yk­si­tyi­set- kuin am­mat­tia­siak­kaat. Osana toi­min­taam­me on myös ABL-Leik­kaa­mo, jossa val­mis­tu­vat luon­non­ki­vien ja ke­raa­mis­ten laat­to­jen mit­to­jen mu­kai­nen työstö ve­si­leik­ku­ril­la ja ve­si­jääh­dyt­tei­sel­lä ti­mant­ti­sa­hal­la.

Toi­men­ku­va 
Haemme työn­joh­ta­jaa leik­kaa­moom­me va­ki­tui­seen työ­suh­tee­seen. Leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja­na vas­taat päi­vit­täi­ses­tä työn joh­ta­mi­ses­ta ja pro­jek­tien seu­ran­nas­ta. Vas­taat myös laa­duk­kuu­teen, ai­ka­tau­lu­tuk­seen, kus­tan­nus­te­hok­kuu­teen ja työ­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vien yh­teis­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. Toimit leik­kaa­mon tuo­tan­non työn­te­ki­jöi­den lä­hie­si­mie­he­nä ja ra­por­toit teh­tä­väs­sä­si tuo­tan­to­pääl­li­köl­le. Työ­paik­ka si­jait­see Hel­sin­gin Sil­ta­mäes­sä.

Olet et­si­mäm­me hen­ki­lö, jos omaat hyvät ih­mis­suh­de­tai­dot ja ko­ke­mus­ta esi­mies­teh­tä­vis­tä. Leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja­na vas­taat it­se­näi­ses­ti leik­kaa­mon vas­tuul­la ole­vien pro­jek­tien työn­joh­dos­ta sekä pro­jek­tien hal­lin­nas­ta. Ta­voit­tee­si on pitää kiinni niin hy­väs­tä työil­ma­pii­ris­tä, kuin laa­dul­li­sis­ta- ja ai­ka­tau­lul­li­sis­ta vaa­ti­muk­sis­ta. Olet jär­jes­tel­mäl­li­nen, luo­tet­ta­va ja tarkka hen­ki­lö. Edel­ly­täm­me si­nul­ta hyvää suomen kielen taitoa, muu kie­li­tai­to on eduksi.

Tar­joam­me si­nul­le
Leik­kaa­mom­me työn­joh­ta­jan asema sopii si­nul­le, jos haluat työn, jossa pääset työs­ken­te­le­mään oma­toi­mi­ses­ti ja ke­hit­tä­mään toi­min­taam­me. Sinua kiin­nos­ta­vat myös vaih­te­le­vat ja mo­ni­puo­li­set pro­jek­tit laa­duk­kai­den ma­te­ri­aa­lien pa­ris­sa. Tar­joam­me si­nul­le myös toi­men­ku­vaa­si vas­taa­van palkan, läm­pi­män työyh­tei­sön ja va­ki­tui­sen paikan.

Työsi meillä voi alkaa heti. Lä­he­tät­hän ha­ke­muk­se­si he­ti­mi­ten, täy­täm­me paikan heti so­pi­van ha­ki­jan löy­dyt­tyä.

Li­sä­tie­dot:
Ralf Fors­man: ralf.fors­man@abl.fi (pyy­däm­me, että laitat yh­tey­den­ot­to­si säh­kö­pos­tit­se)
Katso lisää oheisesta linkistä.

Ha­ke­mi­nen:
lähetä meille ha­ke­muk­se­si, palk­ka­toi­vee­si ja CV:si ot­si­kol­la ”leik­kaa­mon työn­joh­ta­ja” osoit­tee­seen: abl@abl.fi . Emme vas­taa­no­ta ha­ke­muk­sia pu­he­li­mit­se.

Avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi