Puutteellinen kannatussuunnittelu aiheuttaa haasteita paitsi henkilöturvallisuudelle, myös kannatustarvikkeiden budjetoinnille ja aikataulutukselle. Lisäkustannuksia muodostuu esimerkiksi silloin, kun kannakkeita ei ole mallinnettu ja yhteentörmäyksiä ratkaistaan vasta työmaavaiheessa. Sekä tekniikoiden että kannatusten yhteensovittamista voidaan helpottaa tietomallinnetulla yhteiskannatus-suunnitelmalla.
Ilmoitus

Tekniikkakannatusten suunnittelu lisää turvallisuutta ja tehostaa toteutusta

Tekniikkakannatusten suunnittelu on tärkeää erityisesti henkilöturvallisuudelle merkityksellisissä sovelluksissa, kuten pään yläpuolella olevissa kannatuksissa sekä usein myös kohteissa, joille asetetaan paloluokkavaatimuksia. Kannatusten suunnittelu ei kuitenkaan perinteisesti ole kuulunut rakenne- tai LVIS-suunnittelijan tehtäväluetteloon, ja kannatuksiin onkin työmaiden palautteen perusteella usein liittynyt haasteita. Alan merkittävimmät toimialajärjestöt sekä rakennusvalvontojen Topten-käytännöt ovat viime vuosien aikana tarkentaneet ohjeistuksiaan liittyen tekniikkakannatusten suunnitteluun ja niiden toteutukseen.

Kirjoittaja(t)

Kannatusten suunnittelua ja toteutusta ohjeistavat Ympäristöministeriön asetukset sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, vesi- ja viemärilaitteistosta ja kantavista rakenteista. Topten-käytännöt päivitti vuonna 2020 ohjeitaan tukeakseen kannatusten suunnitteluun liittyvien säädösten soveltamista. Topten-käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää rakennusalan käytäntöjä siten, että pelisäännöt ja tulkinnat olisivat maanlaajuisesti mahdollisimman yhtenäisiä. Päivityksiä tehtiin kahteen ohjekorttiin: Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirjaan ja LVI-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet -asiakirjaan. Ohjekorttien mukaan tekniikkakannatuksiin tulisi ottaa kantaa näissä lupavaiheessa toimitettavissa ja hankkeen edetessä täydentyvissä asiakirjoissa, joiden laatimista koordinoi vastaava rakennesuunnittelija tai vastaava LVI-suunnittelija

Toptenin lisäksi myös muut alan merkittävät toimialajärjestöt ovat päivittäneet kannatuksia koskevia ohjeitaan, jotta ne johtaisivat haluttuun turvallisuustasoon ja voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseen. Rakennustieto julkaisi maaliskuussa 2022 päivitetyn ohjeen putkistojen ja kanavien kannatuksista (RT 103447), jonka mukaan kannatusten lujuus ja vakaus on pystyttävä osoittamaan esimerkiksi vastaavan rakennesuunnittelijan hyväksymän suunnittelujärjestelmän mukaisella suunnitelmalla tai eurokoodin mukaisella suunnittelujärjestelmällä asetuksen 477/2014 mukaisesti silloin, kun kannatusten pettäminen voi aiheuttaa vaaraa henkilöturvallisuudelle. RT-kortti nostaa esille kannatusten suunnittelua koskevat säädökset pykäläkohtaisesti ja ohjeistaa kannatusten suunnittelun olevan rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon vastuulla. RT-kortin mukaan suunnittelutehtävät tulee vastuuttaa ja ajoittaa oikein, esimerkiksi tarveselvitys sekä mahdollinen toteutuspäätös yhteiskannatuksesta tulisi tehdä jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Tekniikkakannatuksia koskevia ohjeistuksia on aikaisempaa enemmän myös 11/2021 päivitetyssä Talotekniikan yleisissä laatuvaatimuksissa (Tate RYL)Lisäksi SKOL ry on julkaissut toukokuussa 2022 Talonrakentamisen alakattojen ja tekniikkakannatusten suunnittelu-, toteutus- ja tarkastusohjeen. Työryhmää johtanut Hemmo Sumkin, Sitowise Oy, toteaa: ”Tekniikkakannatukset eivät kuulu rakennuksen kantavaan runkoon vaan täydentäviin rakennusosiin. Niiden suunnittelutehtävä on ollut tilannekohtaisesti rakennesuunnittelijan, talotekniikkasuunnittelijan, tekniikkatoimittajan tai urakoitsijan käsissä. Kokonaisuuden sujuvan toteutuksen varmistamiseksi SKOL:ssa nähtiin tarpeelliseksi laatia ohje, joka kuvaisi eri osapuolten roolit ja vastuut tekniikkakannatusten suunnittelu- ja toteutusprosessissa siten, että rakenteellinen turvallisuus toteutuu asetusten edellyttämällä tavalla.”

Käytettävien tuotteiden kelpoisuus

Aiheeseen liittyy olennaisesti myös käytettävien tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Ympäristöministeriön asetuksen 477/2014 mukaan kantavat ja käyttöturvallisuuden kannalta merkitykselliset rakenteet tulisi lähtökohtaisesti suunnitella eurokoodipohjaisesti. Kun käyttöturvallisuudelle merkityksellisiä kannatuksia suunnitellaan eurokoodin mukaisesti, tulee myös käytettävien tuotteiden kelpoisuus ja kapasiteetit arvioida eurokoodin mukaisesti. Nämä tuotekelpoisuutta ohjaavat vaatimukset olisi hyvä mainita suunnittelua ja toteutusta ohjaavissa asiakirjoissa, jotta urakoitsijat osaavat edellyttää eurokoodin mukaisesti arvioituja tuotteita toimittajille lähettämissään tarjouspyynnöissä.

Yhdessä kohti turvallisempaa huomista

Päämäärä on siis alan yhteinen. Kannatusten turvallisuutta sekä suunnittelun ja toteutuksen tehokkuutta halutaan parantaa ja lisäksi halutaan lisätä tietoisuutta kannatuksiin liittyvistä säädöksistä ja vastuista. Paljon kehitystä on jo tapahtunut ja tulossa on lisää kehitystyötä sekä muutoksia, jotka tulevat entisestään lisäämään kannatusten turvallisuutta ja säädöstenmukaisuutta käynnissä olevissa ja tulevissa hankkeissa.

Hiltillä on pitkä kokemus tekniikkakannatusten suunnittelusta vaativissa ja henkilöturvallisuudelle merkityksellisissä käyttösovelluksissa. Hilti tarjoaa palveluita kannatusten suunnittelusta tietomallinnukseen. Lisätietoja sivulla www.hilti.fi/engineering.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi