Koskikunnostus on luontopohjaista rakentamista. Kuva: Perheyhtiö R. Ajalin
Järjestöjulkaisu

Infrasektorin suuri mahdollisuus

Luontopohjainen rakentaminen ja siihen liittyvät ratkaisut on tärkeä saada mukaan kaikkeen rakentamiseen. Perheyhtiö R. Ajalin -konserni haluaa luoda kestäviä käytäntöjä alalle. Pilottiprojekti kosteikon rakentamisesta Dalkarbybäckenin valuma-alueelle avasi silmiä.

Kirjoittaja(t)

Rakentamisella on aina vaikutuksensa luontoon – ja myös vesialueisiin. Koska ihmissilmä ei näe pinnan alle, on niiden muutoksia haastavampi hahmottaa. Siksi teiden, siltojen ja rautateiden rakennusprojekteihin pitäisi aina sisältyä myös vesienhoidon toimenpiteitä.

Infrarakentamisen projekteissa on tyypillistä, että vesi johdetaan putkeen ja sitä pitkin äkkiä pois. Näin vesi saadaan kauemmas kohteesta, mutta todennäköisesti vahinko kertaantuu muualla. Vesi tulvii sinne, minne se helpoiten pääsee eli esimerkiksi teille, pelloille ja talojen rakenteisiin.

Perheyhtiö R. Ajalin -konsernissa asiasta on otettu vahvasti koppia.

”Veden kulkua tulee tarkastella kokonaisuutena ja löytää valuma-alueelta ne kohteet, joissa veden kulkua voi viivyttää. Haluamme luoda kestäviä käytäntöjä vesien suojelemiseksi. Asia on tärkeä, koska rakentamisella on aina vaikutuksia luontoon ja vesistöihin”, kertoo konsernin ympäristöjohtaja Elina Erkkilä.

Tämä vauhditti myös konserniin kuuluvaa Ralf Ajalin Oy:tä toteuttamaan Dalkarbybäckenin varrella pilottihankkeen, jossa valuma-alueelle rakennettiin kosteikko. Kokonaisuuteen kuului myös tulvakosteikko ja pohjakynnysten ketju. Lisäksi paikalla sijaitsevaa patoa muokattiin siten, että kaloille ja muille vesieliöille aukeaa kulku.

Luontovaikutuksissa keskitytään yleensä negatiivisten vaikutusten vähentämiseen. Yritysten on tärkeää keskittyä myös positiivisten vaikutusten kasvattamiseen, Elina Erkkilä kannustaa. Kuva: Perheyhtiö R. Ajalin

Ympäristövaikutukset ovat myös mahdollisuus 

Elina Erkkilän koulutustausta on ympäristösuunnittelusta ja biologiasta. Nyt hän on työskennellyt kolme vuotta Perheyhtiö R. Ajalin -konsernin ensimmäisenä ympäristöjohtajana ja luontopohjaisen liiketoiminnan vetäjänä. Sitä ennen hän toimi 13 vuotta WWF:llä johtavana asiantuntijana vesiasioissa.

”Rakentamisella tulee aina olemaan ympäristövaikutuksia, mutta toisaalta kyse on myös mahdollisuuksista. Luontoasiat pitää saada sisäänrakennettua yritysten toimintaan kaikilla tasoilla. Ympäristöongelmat ovat globaaleja, ja siksi yritysten ja koko elinkeinoelämän on oltava vahvasti mukana, jotta ongelmia voidaan hillitä ja kääntää suunta kestävämmälle pohjalle”, hän kiteyttää.

Erkkilän mukaan Perheyhtiö R. Ajalin -konsernissa on jo pidemmän aikaa kehitetty toimintaa miettimällä, miten asioita voidaan tehdä paremmin luonnon näkökulmasta. Kehitystyön alla on uusia liiketoimintamuotoja, joilla voidaan ratkaista myös erilaisia ympäristöongelmia. Lisäksi Perheyhtiö R. Ajalin -konsernissa laaditaan parhaillaan omaa ympäristöohjelmaa.

”Perkaamme läpi kaikki tuottamamme ympäristövaikutukset ja toimenpiteet, joilla negatiivisia vaikutuksia voidaan pienentää ja positiivisia kasvattaa. Yritämme hahmottaa omaa luontojalanjälkeämme, sillä se tukee konkreettisesti suunnitelmaamme kehittää koko konsernia biodiversiteetinkin kannalta.”

Erkkilä toteaa, että tekemällä kestäviä ratkaisuja ympäristölle, tehdään kestäviä ratkaisuja taloudelle.

”Ympäristöasioiden huomioiminen tuo yrityksille kilpailukykyä ja kilpailuetua. Tavoitteemme on muuttaa ajatusmallia isommassa mittakaavassa, ja lähdemme liikkeelle itsestämme. Ympäristö ja luonto rakennetaan sisään kaikkeen toimintaamme.”

Vesienhoito kuuluu kokonaisuuteen 

Kaupungeissa ja kunnissa tehdään paljon vesienhallintasuunnitelmia, mutta jos vesiä hallitaan siellä missä ongelmat näkyvät, ollaan usein myöhässä. Perheyhtiö R. Ajalin -konsernissa nähdään, että jo kaavoituksessa ja rakentamisen suunnittelussa pitäisi huomioida kattavasti alueen ympäröivä luonto ja vesienhallinta sen mukaisesti.

”Luontopohjainen rakentaminen on tulevaisuuden tapa, jolla kokonaisuutta hoidetaan kestävän kehityksen arvoilla. Siksi se on tärkeä saada kaikkeen rakennus- ja infrapuolen tekemiseen. Kaavoittajalla ja suunnittelijalla on todella iso rooli siinä, mitä tehdään. Urakoitsijalla on tilauksen jälkeen enää vähänlaisesti muutosmahdollisuuksia, vaan se toteuttaa kohteen valmiilla suunnitelmilla”, Elina Erkkilä huomauttaa.

Ympäristöjohtaja miettii myös maailmanlaajuisia luonnonkatastrofeja, kuten tulvia.

”Sään ääri-ilmiöistä on tullut todellisuutta myös suomalaisille. Jäljittelemällä luonnon mekanismeja voidaan rakentaa luontopohjaisia ratkaisuja. Luontohan ei kuormita itseään vaan esimerkiksi aineet ja energiat kiertävät. Tällaisille ratkaisuille ja osaamiselle on ehdottomasti kysyntää myös Suomen rajojen ulkopuolella.”

Vesienhoitokokonaisuuteen kuuluvan kosteikolla jäljitellään suon toimintaa. Se toimii vesivarastona tasaten niin tulvien kuin kuivuudenkin vaikutuksia. Kuva: Perheyhtiö R. Ajalin

Ratatyön kunnostus avasi silmät 

Vesialueiden kunnostaminen ja ennallistaminen ovat konkreettinen ympäristöteko ja vastuullista toimintaa luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Raaseporin Pohjassa rantaradan kunnostustyö sai urakkaa hoitaneen rakentamisliiketoimintaa tekevän Ralf Ajalin Oy:n tositoimiin. Huomattiin, että valuma-alueella kärsitään toistuvista tulvista ja uomien eroosiosta.

Dalkarbybäckenin uoma laskee Pohjanpitäjänlahteen, joka oli umpeenkasvanut ja rehevöitynyt. Merenlahden vesi oli myös hyvin sameaa. Koska alueella on laajoja peltoaukeita, mutta vähän järviä, lampia tai soita, jäi vesi sateiden jälkeen seisomaan pelloilla. Valuma-aluetta halkova rantarata oli osaltaan vaikuttanut veden kulkuun. Ja vesi puolestaan vaikuttanut rataan, jota nyt kunnostettiin.

”Veden levähdyspaikkoja ei ollut riittävästi, ja vesiolosuhteet olivat noidankehässä. Kun sataa, vesi tulvii pelloille, joista irtoaa maa-ainesta, joka tukkii uoman. Tämä johtaa siihen, että uoma kasvaa umpeen, ja vedelle jää entistä vähemmän tilaa, Erkkilä summaa tilannetta.

Pilottiprojektissa Dalkarbybäckenin vesien valuma-alueelle rakennettiin luonnonsuon vaikutuksia jäljittelevä vesienhoitokokonaisuus. Siihen kuuluu kosteikko, tulva- ja kausikosteikot, uoman eroosiosuojausta eli kiveämistä ja pieniä luonnon koskia jäljitteleviä rakenteita.

”Vesialtaassa on eri syvyisiä osuuksia monipuolisine kasveineen, mikä hillitsee veden virtausnopeutta. Myös veden mukana kulkeutuva irtain maa-aines ravinteineen jää kosteikkoon, eikä kulkeudu mereen asti sitä rehevöittämään”, Elina Erkkilä kertoo.


Perheyhtiö R.Ajalin Oy muodostaa konsernin, johon kuuluu neljä liiketoiminta-aluetta; infra-rakennuspalvelut, maa-aines ja kuljetuspalvelut, kierrätyskasvualustoihin ja orgaanisiin lannoitteisiin keskittyvä liiketoiminta sekä rakenteilla oleva ympäristöliiketoiminta. Infra-rakennuspalveluita tarjoava Ralf Ajalin Oy on yksi harvoista laatusertifioiduista yrityksistä, joka tekee myös haastavia silta- ja ratojen päällysrakenneprojekteja. Konsernissa panostetaan vahvasti ympäristötyöhön, sillä ilmastonmuutoksen torjunta ja luontokadon pysäyttäminen haastavat muuttamaan vanhoja menetelmiä.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi