Tukirangan tehoa testattiin yläkattotöissä Vaasan keskussairaalan työmaalla. Kuvat: Johannes Tervo
Järjestöjulkaisu

Ekso keventämään kuormitushuippuja

Monia selkärangattomia eläimiä, kuten hyönteisiä, suojaa niiden ulkoinen tuki­ranka. Samaa ajatusta sovelletaan ihmiseen, kun rakentamisessakin tuttujen hankalien työasentojen aiheuttamiin tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin haetaan ratkaisua uusimman teknologian avulla.

Kirjoittaja(t)

Rakennustöissä joudutaan usein kurottelemaan ja työskentele­mään pitkiä aikoja kädet koholla. Yläraaja- ja hartiaseudun lihak­set jumittavat sekä kipuilevat helposti. Tämän kaltaisia ongel­mia voitaisiin Työterveyslaitoksen (TTL) tutki­musprojektin tulosten perusteella vähentää eksoskeletonin eli ulkoisen tukirangan avulla, jonka käyttöön on suhtauduttu myös työmailla pääosin positiivisesti.

Tietoa kokeilemalla

”Suomessa 10 prosenttia työvoimasta työsken­telee 1–2 tuntia päivässä kädet hartiatasolla tai sen yläpuolella, ja tutkimuksen tavoitteena oli keventää kädet koholla työskentelyä”, TTL:n vanhempi asiantuntija Ari-Pekka Rauttola kertoo.

Koehenkilöinä oli 15 rakennusalan työntekijää eri puolilta Suomea – esimerkiksi telinetyönteki­jöitä, alakattojen ja väliseinien asentajia sekä muu­rareita. Heitä seurattiin työmaalla yhtenä työ­päivänä laitteen kanssa ja toisena ilman laitetta.

”Koehenkilöiden määrä voi kuulostaa vähäi­seltä, mutta tutkimuksellisesti asetelma oli vah­vempi kuin jos olisi vertailtu kahta isoa tutki­musryhmää keskenään. Esimerkiksi ikään ja kuntotasoon liittyvät vaihtelut koehenkilöiden välillä poistuivat, koska saman henkilön työssä kuormittumista mitattiin laitteen kanssa ja ilman laitetta. Ihminen oli itsensä verrokkina”, Rauttola perustelee.

Tutkimushanketta alettiin viritellä vuonna 2019. Suomessa ei ollut TTL:n tietojen mukaan silloin yhtään eksoskeletonia käytössä, mutta maailmalla oli saatu niistä hyviä kokemuksia esimerkiksi autoteollisuuden kokoonpanotöissä ja erilaisissa asennustöissä.

Markkinoilla on sekä aktiivisia, sähkömoot­torivoimalla toimivia, että passiivisia eksoskele­toneja, jotka voivat olla myös pukuja. Passiiviset vaihtoehdot keventävät nostoja energiavaras­toina toimivien vaatteiden kuminauhojen tai esimerkiksi laitteen jousien avulla. TTL:n tutki­mukseen valittiin jousen avulla toimiva laite.

Iso hyöty muurarille

Yksi koehenkilöistä oli työpäällikkö ja muurari Topias Kauppila Muurausliike Sami Vanne Oy:stä, joka testasi laitetta Lohjan asuntomessutyömaalla yhdessä kolmen muun työntekijän kanssa. Tutkijat olivat sitä ennen asentaneet jokaisen kehoon kahdeksan mittausanturia työnteon aiheut­taman fyysisen rasituksen havainnointia varten.

”Laitteen käyttöönottoon meni tutkijoiden avustuksella pari minuuttia. Se puettiin päälle ja remmit säädettiin kehon mittoihin sopiviksi, minkä jälkeen se oli käyttövalmis”, Kauppila kertoo.

”Jouset puskivat käsivarsia ylöspäin kädet koholla muuratessa, mutta myös alaspäin työs­kennellessä laite kannatteli käsivarsia jonkin verran. Tasoitemiehemme koki, että laitteesta oli iso hyöty etenkin hänen levittäessään laastia seinälle alhaalta ylöspäin.”

Normaalitilanteessa ”ekson” kanssa oppi Kauppilan mukaan toimimaan nopeasti.

”Lähinnä oli totuteltava laittamaan hieman vastaan laitteelle, koska laastin levitys ei muu­ten olisi onnistunut, mutta siihenkin tottui nopeasti.”

TTL:n tutkijoiden näkemykset tukevat Kaup­pilan havaintoja. Tämänhetkisen tiedon perus­teella he suosittelevat ekson käyttöä ainakin kokeiltavaksi, jos työskentelee paljon 90 asteen kulmassa ja sen yläpuolella.

”Olkapäälihaksen fyysinen kuormitus keveni silloin keskimäärin 40 prosenttia, mutta alle 60 asteen kulmassa olkalinjasta alaspäin katsot­tuna laitteesta ei saatu enää merkittäviä hyö­tyjä”, tutkimusprojektin vetäjä, erikoistutkija Satu Mänttäri toteaa.

Myös lihaksen kimmoisuutta mitattiin hankkeessa.

Alakattotöissä leikattiin huippukuormia

”Suurin hyöty saatiin tyypillisesti alakatto­töissä, missä työskennellään paljon 90 asteen kulmassa ja yli, työkalun painon ollessa alle kymmenen kiloa. Myös tehtäessä toistotyötä yli 60 asteen kulmassa saatettiin saavuttaa hyötyä riippuen käden liikkeiden määrästä. Jos on useita satoja käden liikkeitä tunnissa ja pitkiä staattisia pitoja, laitteen käyttö on kannustet­tavaa”, Rauttola tarkentaa.

Mittaustulosten perusteella yläselän nis­ka-hartiaseudun alueen jäykkyys kasvoi hieman laitetta käytettäessä. Toisaalta hyvä tulos oli se, että hengitys- ja verenkiertoelimistön kuormi­tuksessa ei havaittu työpäivän aikana muutosta, vaikka laitteella oli 2,5 kiloa painoa. Tärkeä tulos oli sekin, että laitteen avulla pystyttiin tasoitta­maan työpäivän aikaisia huippukuormia – mikä on itse asiassa sen tarkoituskin.

Kansaneläkelaitoksen mukaan rakennus­alalla maksetaan muita toimialoja enemmän sai­rauspäivärahoja tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksista, korvausmäärän ollessa noin 31,5 miljoonaa euroa vuonna 2020. Kaikilla toimialoilla vastaava summa oli yhteensä noin 245 miljoonaa euroa.

TTL:n tutkimustulokset antavat osviittaa, että eksoskeletonia käyttämällä voisi ennaltaeh­käistä tuki- ja liikuntaelinten sairauksia sekä ennenaikaista eläköitymistä tietyissä tehtä­vissä. Myös koehenkilö Topias Kauppila puoltaa laitteen käyttöä.

Topias Kauppila testasi laitetta Lohjan asuntomessuilla ja löysi siitä monia hyötyjä. Kuva: Muurausliike Sami Vanne Oy

Kehittämällä lisää etuja

”Laitteesta voisi olla apua esimerkiksi kokeneille muurareille, joiden olkapäät ovat usein kuluneet ja kipeät, eikä siitä olisi nuoremmillekaan haittaa. Muurarit eivät joudu nostelemaan painavia taak­koja, mutta se on hirvittävä määrä kiviä, minkä ehtii muurata työuransa aikana”, hän pohtii.

Vähemmän tilaa vievä eksoskeleton olisi Kauppisen mielestä kuitenkin kätevä, koska sii­vekkeet olivat tiellä ahtaissa paikoissa muura­tessa – etenkin kun testipäiville sattui kova pak­kanen ja jouduttiin käyttämään paksuja toppa­vaatteita. Hän toivoo myös, että laitteen voisi pukea ”reppu selkään” -systeemillä ilman apu­miestä.

”Henkilökohtaisesti en käyttäisi laitetta ihan joka työvaiheessa, koska en koe tarvitsevani aina kevennystä. Toivoisin myös, että telinetek­nologiaa kehitettäisiin eteenpäin. Näin on jo tapahtunut, mutta edelleen on paikkoja, joissa joutuu muuraa­maan kädet ylhäällä.”

Tutkimusprojektissa käytet­tiin Skelex 360-XFR -laitetta, josta on tullut sittemmin mark­kinoille päivitetty versio. Medi­tas Oy:n toimitusjohtaja Minna Laine kertoo, että eksoja myydään monille eri toi­mialoille ja kysyntä on kas­vussa – kevyempien eksoskele­ton-pukujen kysyntä on suoras­taan räjähtänyt.

”Esimerkiksi rakennusalalle eksoja on han­kittu keventämään yläraajojen rasitusta yläkat­toasennuksissa, maalauksissa, hitsauksissa ja sähköpuolen asennuksissa. Lisäksi koekäytössä on uusi laite, jonka avulla voi keventää selkärasi­tusta.”

Tutkimusprojektissa käytettiin Skelex 360-XFR -laitetta, joka keventää nostoja energiavarastoina toimivien jousien avulla.

Kyselyssä nousi esiin helppokäyttöisyys

Työterveyslaitos teki rakennustyö­mailla käytettävyyskyselyn ja kehitti arviointityökalun kertomaan, milloin eksoskeletonin käytöstä voisi olla apua.

Kysely toteutettiin osana TTL:n Kädet koholla työs­kentelyn keventäminen eksoskeletonin avulla -tutkimusprojektia.

”Keskeinen havainto oli, että laitteen käyttöön­otto koettiin kyselyn perusteella suhteellisen helpo­ksi”, Satu Mänttäri TTL:stä kertoo.

Hän tarkentaa, että vaikka kyselyä ei voi pitää vertaisarvioituna tutkimuksena, antoi se sekä tutki­joille että laitevalmistajille hyödyllistä tietoa. Jonkin verran avoimissa vastauksissa oli havaittavissa myös yksittäisiä kehitystarpeita.

”Joku saattoi esimerkiksi kokea laitteen käytön hankalaksi, koska se hiersi jostakin kohtaa, mutta mitään yleistä negatiivista palautetta ei saatu.”

Käytettävyyttä saattoi heikentää myös koeti­lanne, sillä koehenkilöihin oli kiinnitetty mittausantu­reita hartiaseudulle, selkään, kyynärvarteen ja ran­teeseen. Antureilla mitattiin esimerkiksi lihasten sähköistä aktiivisuutta, lihaskudoksen happisaturaa­tiota ja hengitys- sekä verenkiertoelimistön kuormitusta.

”Suullisessa palautteessa nousi esiin myös työturval­lisuuteen liittyviä huomioita. Testattavassa laitteessa oli jonkin verran ulkonevia osia, ja valmistajan pitää kiinnittää huomiota esimerkiksi yhteensopivuuteen turvavälineiden kuten turvavaljaiden kanssa. Laitteita pitää lisäksi voida käyttää joustavasti sekä kesä- että talviolosuhteissa, joko vaatteiden päällä tai alla.”

Kysely on poikinut jatkokehitystäkin. TTL on teh­nyt arviointityökalun, jonka avulla määritellään mil­loin ja minkä tyyppisessä työssä eksoskeletonin käyt­töä suositellaan kokeiltavan.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi