Petri Sirviö tarkastelee kansallisen RT-tuotetieto-palvelun etuja materiaalitoimittajan näkökulmasta. Kuva: Suvi Laine
Järjestöjulkaisu

Tuotetiedot yhdestä paikasta

RT-tuotetieto-palvelun avulla rakennushankkeessa käytettyjen tuotteiden tiedot on helppo dokumentoida. Kun tietoja viedään rakennuksen tietomalliin, on kansallinen tietokanta ainoa järkevä toimintatapa.

Kirjoittaja(t)

On kiistatta parempi, että työssä tar­vittava tieto löytyy yhdestä paikasta kuin että sen joutuu kokoamaan eri lähteistä. ”Yhden tietoluukun peri­aate” on johtava ajatus myös kansallisen RT-tuotetieto-palvelun eli digitaalisen tieto­pankin luomisessa.

Yhdestä paikasta rakenteellisessa muodossa löytyvät tuotteiden tiedot helpottavat niin suun­nittelijoiden, toteuttajien kuin ylläpidosta vas­taavien työtä. Tietopankin avulla on helppo dokumentoida, mitä tuotteita on käytetty kussa­kin projektissa.

Tiedot kaikkien saatavilla

Bonavan kehitysinsinööri Olli Niemelä toteaa, että kun tiedot ovat selainpohjaisessa RT-tuote­tiedossa, ne ovat työmailla kaikkien käytettä­vissä – eivät vain yksittäisen työntekijän työpöy­dällä tai sähköpostissa.

Niemelän mielestä palvelun etuna on myös tiedon yhtenäisyys ja projektin eri osapuolia hyödyttävä helppokäyttöisyys.

”Työmaaolosuhteissa korostuu tiedon nopean saavutettavuuden merkitys. Se jouhevoittaa kaikkien työtä, kun RT-tuotetiedosta pystyy poimimaan projektissa käytetyt materiaalit tuo­tetietoineen.”

Apuna onnettomuustilanteissa

Tuotetietojen lisäksi työmailla tärkeitä ovat käyttöturvallisuuteen liittyvät tiedot, sanoo Skanskan HSE-johtaja Antti Leino.

”Kemikaaliturvallisuutta saadaan parannet­tua sillä, että materiaalien tiedot ovat esimer­kiksi onnettomuustilanteessa helposti saata­vissa ja luettavissa. Helposti käytettävissä oleva kemikaalilista helpottaa lain vaatimusten noudattamista tuotannossa”, Leino toteaa.

Niemelä toivoo tuotetoimittajien aktivoitu­van ja lisäävän tietopankkiin ahkerasti tuot­teidensa tietoja. Se on hänen mukaansa myös tuotetoimittajan etu.

”Tietojen löytyminen RT-tuotetiedosta ker­too, että kyseessä on turvallinen ja hyväk­sytty tuote.”

Leino katsoo palvelun ottavan koppia myös tuottavuustavoitteista. Sen avulla pys­tytään järkeistämään toimintaa.

”Dokumenttihallinta on tärkeää, sitä ei voi ohittaa. Kun projektissa käytetyt materiaalit dokumentoidaan fiksusti, se lisää tuotta­vuutta koko alalla”

Leino lisää, että rakentajalla on vastuu siir­tää kohteessa käytettyjen materiaalien tiedot käyttäjälle. RT-tuotetieto helpottaa tuon vas­tuun täyttämistä.


Tuotetoimittajan näkökulma

Tuotteen käyttöturvallisuustietojen löytyminen tuote­tietopankista ei edistä vain rakentamisen turvalli­suutta työmailla. Se lisää myös rakennetun ympäris­tön ylläpidon turvallisuutta. Lisäksi se on kilpailuetu. Tätä mieltä on Teknos Oy:n teknisen palvelun päällik­kö Petri Sirviö.

Sirviö tarkastelee kansallisen RT-tuotetieto-palvelun etuja materiaalitoimittajan näkökulmasta. Kilpailuetua hän perustelee sillä, että materiaalivalintojen kannalta on todennäköisesti merkityksellistä, että toimittajan tuotteiden tiedot ovat helposti saatavilla rakenteelli­sessa muodossa myös kohteen valmistumisen jälkeen.

”Minusta se kertoo laajemminkin siitä, että tuote­toimittajalla ovat asiat kunnossa.”

Sirviö kertoo esimerkin tilanteesta, jossa RT-tuote­tieto on korvaamaton.

”Jos työmaalla tuotetta valuu maahan, tietopan­kista saadaan nopeasti selvyys, mitä kaikkia aineita tuotteessa on ja miten vahingot minimoidaan.”

Projektin tuotetietojen dokumentointi rakenteelli­seen muotoon on Sirviön mukaan kullanarvoista myös silloin, jos tulevaisuudessa halutaan tietää, onko koh­teen rakentamisessa käytetty jotain tiettyä ainetta.

RT-tuotetiedosta löytyvät käyttöturvatiedot anta­vat vastaukset myös tuotteen käyttäjän suojautumi­seen liittyviin kysymyksiin.

Sirviö korostaa, että RT-tuotetieto ei lisää työtä työmailla, vaan se päinvastoin vähentää työtä, kun yhdestä paikasta löytyy kaikki tarvittava.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi