Kuva: Venni Ahlberg
Järjestöjulkaisu

Safety kakkosessa ei tuijoteta virheitä

Turvallisuus paranee, kun virheiden nuhtelemisesta ja syyllistämisestä siirrytään työprosessien kehittämiseen ja onnistumisiin. Tässä kolme näkemystä asiaan.

Kirjoittaja(t)
Anna-Maria Teperi, Työturvallisuuden tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Oma työni on haistella, missä turval­lisuustutkimus maailmalla menee, ja tuoda havaintoja edelleen suomalai­seen työelämään. Safety-II-teema on tästä hyvä esimerkki. Lisäksi hankin rahoitusta turvallisuustut­kimukselle, suunnittelen ja toteutan tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä innostan alan tutkijoita.

Ihmiset luovat turvallisuuden, joka päivä. Tur­vallisuustyö on sitä, että ihmisille luodaan edelly­tykset onnistua työssään. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi, miten autamme henkilöstöä onnistu­maan, miten työprosesseista tehdään sujuvia ja mitä organisaatio ja johto voivat tehdä, jotta arjen työ sujuu.

Tony Dunderfelt, psykologi, Dunderfelt Consulting Oy

Omassa työssäni psykologina ha­luan tuoda koko kansan tietoisuu­teen psykososiaalisten taitojen tärkeyden työmotivaation ja työhy­vinvoinnin kehittämisessä. Ihmisen työkyky muo­dostuu fyysisistä, sosiaalisista ja psyykkisistä teki­jöistä. Psyykkisesti kuormittavat asiat jäävät usein työelämän muiden kiireellisten tapahtumien var­joon, mutta onneksi niitä on alettu nyt tiedostaa.

Hyvä Fiilis -appia voi käyttää työmailla stressin­hallintaan. Sen avulla saadaan tietoa myös hyvän yhteishengen luomiseen ja siihen, miten toimitaan rakentavasti erilaisten persoonallisuuksien kanssa.

Risto Lappalainen, ylitarkastaja, Väylävirasto

Työnkuvaani kuuluu työturvaohjei­den laadinta, erilaisten turvallisuus­koulutusten tuottaminen, koulutta­minen, työmaakäynnit, sidosryhmä­työskentely sekä Väyläviraston työturvallisuusasioiden koordinointi.

Turvallinen työn tekeminen vaatii inhimillisten ja organisatoristen ilmiöiden ymmärrystä ja aktiivista vaikuttamista. Me ihmiset teemme aika ajoin vir­heitä, joten meidän suorituksia pitää ohjata ja kont­rolloidakin. Inhimilliset tekijät luovat myös turvalli­suutta, eivät ainoastaan vaaratilanteita. On tärkeää löytää hyviä käytäntöjä ja vahvistaa niitä, niin ei pääse huonoja syntymäänkään.

Turvallisen ammatillisen toiminnan vastuullisuus perustuu yhtäältä tietoon ja ammattitaitoon, toi­saalta työn arvo- ja normipohjaan. Kumpaakaan ei voida korvata toisella.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.

Anna sähköpostiosoitteesi