Kokeile kuukausi maksutta

Avaamalla Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n kuuluvien palveluiden internetsivut, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.

1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n (jäljempänä ”Sanoma”) verkkopalveluihin (jäljempänä yksin ja/tai yhdessä ”Palvelu”). Avaamalla Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Asiakas”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Mikäli Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Palvelua.

Asiakkaan ja Sanoman välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä Palvelussa. Ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Palvelun käyttöehdot.

Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä Palvelun erityisehtoja.

2. Muutokset käyttöehdoissa ja palveluissa

Sanomalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Asiakkaille sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

Sanoma pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Sanomalla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja. Jos muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä Asiakkaan toimesta, Sanoma pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista.

3. Palvelun toimittaminen ja käyttö
3.1 Palvelun toimittaminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Sanoma ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Sanomalla on aina niin halutessaan ilman korvausvelvollisuutta oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi.

Sanomalla on oikeus estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Sanomaa taikka on muutoin Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Sanoma voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai Palvelun vastaanotto.

3.2 Palvelun käyttö

Asiakas saa Palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Asiakas vastaa itse Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Sanomalle. Sanoma voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Tiettyjen Palveluun kuuluvien osien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.

3.3 Tunnisteet

Asiakkaan Sanomalta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Sanoman omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmaista niitä kolmannelle. Asiakas on vastuussa kaikesta tunnisteilla tapahtuneesta käytöstä.

Jos tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, Asiakkaan on ilmoitettava asiasta viipymättä Sanoman asiakaspalveluun. Sanomalla on tällöin oikeus sulkea Asiakkaan pääsy Palveluun.

Sanomalla on oikeus muuttaa tunnisteita, jos verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta taikka viranomaisten määräyksistä johtuvat tai muut syyt sitä edellyttävät.

4. Maksulliset palvelut ja laskutus

Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Asiakkaille maksuttomia. Palvelu sisältää myös maksullisia osia (jäljempänä ”Maksullinen palvelu”). Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Sanomalla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Sanomalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Mikäli Sanoma lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu Sanoma palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa Sanomalle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

5. Vastuu palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus
5.1 Sanoman vastuusta

Sanoma ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Sanoma ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, Palvelussa olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä.

Sanoma vastaa Palveluun itse tuottamastaan sisällöstä. Sanoma ei vastaa muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

Sanoma ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Vahingonkorvausta on vaadittava Sanomalta kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. Maksullisten palveluiden osalta Sanoman vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

5.2 Asiakkaan vastuusta

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Sanomalle, Sanoman sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Sanomalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

6. Oikeudet palveluun ja palvelun sisältämään materiaaliin
6.1 Oikeudet

Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Sanomalla tai sen sopimuskumppaneilla. Sanomalla on oikeus korvauksetta käyttää ja uudelleen julkaista tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä asussaan joko kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa Sanoman liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Sanomalta saatua etukäteistä kirjallista suostumusta valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin näiden Käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon. Asiakas ei saa käyttää Palvelua Sanoman tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

Sanoma ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Sanomalle toimittanut. Kirjoittaja vastaa tekstinsä sisällöstä. Sanomalla on perustelluissa tilanteissa oikeus luovuttaa kirjoittajien tietoja mm. viranomaisille.

6.2 Sallittu ja kielletty linkitys Palveluun

Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle. Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Sanoman etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

7. Tietosuoja
7.1 Henkilötietojen käsittely

Sanoma käsittelee rekisteröityneiden asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriseloste

Tietosuojalauseke

Omien tietojen tarkastus- ja poistopyyntölomake

7.2 Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä evästekäytännöissä kuvatuin tavoin.

Evästekäytännöt

8. Käyttöoikeuden voimassaolo

Asiakkaan käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Sanomalla on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttö siten kuin näissä Käyttöehdoissa on sanottu. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset voimaan.

9. Erimielisyyksien ratkaisu

Sanoman ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, www.kuluttajariita.fi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, www.kuluttajaneuvonta.fi. Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Sanoman yhteystiedot:
Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy
Porkkalankatu 20 A
PL100
00040 Sanoma

10. Sanoman yhteystiedot

Sanoman yhteystiedot ilmenevät Palvelussa. Sanoma ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista Palvelussa tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

11. Muuta
11.1 Käyttöoikeuden siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Sanoman etukäteistä kirjallista suostumusta. Sanomalla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Sanoman kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta Sanoman ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa.

11.2 Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot tulevat voimaan 15.2.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan myös aiempiin Palvelun asiakkuuksiin ja ehdot korvaavat aiemmin voimassa olleet Sanoman palveluiden käyttöehdot.

11.3 Kuluttajansuoja- ja muu lainsäädäntö

Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

11.4 Asiakkaan vakuutus

Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina sekä tutustuneensa Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä edellä mainittuja ehtoja.

Tilaa uutiskirje

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin. Lisätietoja

Kooste rakennusalan tärkeistä uutisista sähköpostiisi kolmesti viikossa. Saat myös kutsuja Rakennuslehden tapahtumiin.