Asukkaat raivostuttaneelle Tattarisuon biolämpölaitokselle löytyi uusi sijaintivaihtoehto: Malmin lentokenttä

Uusi suunnitelma saa kannatusta kaupunginosayhdistykseltä.

Helenin biolämpölaitos voitaisiin sijoittaa myös Malmin lentokentän alueelle Tattarisuon eteläpuolelle. Kuvassa vasemmalla Alppikylä, oikealla Tattarisuo ja taka-alalla Malmin lentokenttä. Kuva: Mika Ranta / HS

Kovaa vastustusta kohdanneelle energiayhtiö Helenin biolämpölaitoshankkeelle on löytynyt mahdollinen vaihtoehtoinen sijoituspaikka.

Tähän mennessä lämpölaitosta on ehdotettu sijoitettavaksi Tattarisuon koilliskulmaan vastapäätä rakenteilla olevaa Alppikylää. Uudessa ehdotuksessa lämpölaitos sijoitettaisiin Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelle Malmin lentokentän itä-länsisuuntaisen kiitoradan itäpäähän.

Lämpölaitoksen vaihtoehtoinen sijoituspaikka on löytynyt osana laitoksen ympäristövaikutusten arviointia, joka on tärkeä osa hankkeen etenemistä.

Arvioinnin mukaan lämpölaitokselle alun perin kaavailtu pohjoinen sijainti Tattarisuolla vaikuttaisi kielteisesti lähialueiden asumisviihtyvyyteen. Melu ja liikenne lisääntyisivät, ja maisema muuttuisi.

Myös mahdollinen uusi sijoituspaikka Malmin lentokentän alueella katkaisisi nykyisiä virkistysreittejä ja aiheuttaisi niiden uudelleenlinjaamistarpeen, mutta kokonaisuudessaan vaikutus asumisviihtyvyyteen ei olisi yhtä suuri kuin pohjoisessa vaihtoehdossa.

Ympäristövaikutusarvioinnissa luonnehditaan uutta sijoituspaikkaa ”sosiaalisesti toteutuskelpoisemmaksi”.

Malmin lentokentän tulevaisuudensuunnitelmiin lämpölaitos toki vaikuttaisi. Se söisi osan asuinkortteleista ja toimitiloista. Arvioinnin mukaan vaikutus ei kuitenkaan kohdistuisi suurelle alueelle.

Vastustajat: Häiritsevästi lisää raskasta liikennettä

Alkuperäinen Tattarisuon lämpölaitossuunnitelma on saanut lähialueen asukkaat raivoihinsa.

Biolämpölaitosta vastustava adressi ”Ei Helen oy:n lämpökeskusta lapsiperheiden keskelle Koillis-Helsinkiin!” on tähän mennessä kerännyt yli 2 000 allekirjoitusta.

Vastustajien mukaan biolämpölaitoksen toiminnasta aiheutuisi häiritsevästi lisää raskaan liikenteen ajoa. Sen lisäksi terveydelle haitalliset rikkidioksidi-, typpioksidi- ja hiukkaspäästöt lisääntyisivät.

Paikallisten asukkaiden mukaan biolämpölaitos romahduttaisi asuinalueen viihtyisyyden ja laskisi asuntojen arvoa. Haitallisten vaikutusten piirissä olisivat asukkaiden mukaan myös alueen koulut ja päiväkodit.

Kaupunginosayhdistys Koillisseuran varapuheenjohtaja Matti Pudas suhtautuu sinänsä myönteisesti suunnitelmaan, jossa lämpölaitos sijoitettaisiin Tattarisuon koilliskulman asemesta Malmin lentokentän alueelle.

Koillisseuran toiminta-aluetta ovat Alppikylä, Heikinlaakso, Jakomäki ja Suurmetsä lähiympäristöineen.

”Mielestäni tämä kuulostaa ehdottomasti paremmalta kuin alkuperäinen suunnitelma. Tattarisuon koilliskulma on huonoin mahdollinen paikka. Erityisen paljon siinä suunnitelmassa häiritsee massiivinen rekkaliikenne lähellä asuinalueita”, Pudas sanoo.

Hän huomauttaa, että Tattarisuon koilliskulmassa oleva kumpare on myös perinteinen laskettelupaikka. ”Lapset ovat laskeneet siinä pulkalla. Lämpölaitos tuhoaisi senkin.”

Puupolttoaineen ilmastovaikutukset tarkempaan arvioon

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina iltapäivällä Tattarisuon lämpölaitosta ja siitä tehtyä ympäristövaikutusten arviointia.

Antamassaan lausunnossa kaupunginhallitus kommentoi erityisesti tarvetta arvioida puupolttoaineen ilmastovaikutuksia uusimman tutkimustiedon valossa nyt tehtyä arviointia tarkemmin.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki huomauttaa, että kaupungin kannalta iso asia on Helsingin pyrkiminen eroon hiilestä. Kaavailtu uusi biolämpölaitos toimisi biomassalla ja kierrätyspolttoaineella eli esimerkiksi puuhakkeella.

”Kun kivihiilen poltto loppuu ensin Hanasaaressa ja sitten Salmisaaressa, hiilen tilalle tarvitaan energiatehokkuuden ja esimerkiksi maalämmön rinnalle myös biomassaa. Tässä vaiheessa on kuitenkin tärkeää selvittää puun polttamisen ilmastovaikutukset kokonaisuudessaan.”

Sinnemäen mukaan kaupunginhallituksen lausunto ei suoraan ota kantaa lämpölaitoksen sijoituspaikkaan mutta siinä on useita kohtia, jotka puoltavat eteläisen sijoituspaikan valintaa.

”Alkuperäiseen eli pohjoiseen lämpölaitoksen sijoituspaikkaan on kohdistunut paljon kritiikkiä. Myös ympäristövaikutusten arvioinnista käy ilmi, että pohjoinen vaihtoehto vaikuttaa ennalta arvioitua enemmän asukkaiden viihtyvyyteen ja elinympäristöön.”

Kaavoitus käynnistyy myöhemmin keväällä

Kaupunginhallituksen lausunto ottaa huomioon myös lämpölaitoksen mahdolliset vaikutukset liito-oraviin. Ympäristövaikutusten arviointia laadittaessa on nimittäin valmistunut Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden liito-oravaselvitys.

Lausunnon mukaan lämpölaitoksen mahdollisessa jatkosuunnittelussa ja lupamenettelyssä on otettava huomioon luontoon kohdistuvat vaikutukset. Liito-oravan osalta niitä on arvioitava ja täydennettävä uusimmilla tiedoilla.

Kaupunginhallituksen lausunto on vain yksi osa laajempaa lausuntokokonaisuutta, jossa arvioidaan lämpölaitoksen ympäristövaikutuksia. Alueen kaavoitus käynnistyy vasta ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen eli mahdollisesti myöhemmin keväällä.

Jos Tattarisuon lämpökeskus on ensimmäinen Helenin toteuttamista Hanasaaren voimalaitoksen korvaavista biolämpökeskuksista, se otetaan käyttöön alustavan arvion mukaan vuonna 2025.

Helen tekee lopullisen päätöksen siitä, rakennetaanko lämpölaitos ja mihin.

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Asukkaat raivostuttaneelle Tattarisuon biolämpölaitokselle löytyi uusi sijaintivaihtoehto: Malmin lentokenttä”

  1. Malmin lentokenttä säilytettävä ei saa rakentaa biolämpökeskusta

  2. Biolämpökeskusessa voitaisiin alkuun hävittää alueen kaikki rotan raadot.

  3. Jopas nyt jotain.
    Kyllä vihreät väkisin ajavat Malmin kenttää alueelta. Nyt keksittiin biolämpökeskus.
    Nimestään huolimatta tuollainen keskus ei tosin ole mikään ympäristöteko varsinkaan alueen naapureille.
    Loputon jäteralli jätekasojen hajuongelmineen, polton ongelmatuhkakasoineen sekä savukaasut hajuongelmineen eivät myöskään nosta tonttien arvoja tai haluttavuutta.

Vastaa