Kokeile kuukausi maksutta

Ympäristökeskukselta lausunto Hamina-Vaalimaa moottoritiehankkeen YVA-ohjelmasta

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka koskee valtatie 7 parantamista moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa. Ympäristökeskus katsoo lausunnossaan, että arviointiohjelmassa on huomioitu arviointiohjelmalta YVA-lain ja -asetuksen mukaan vaadittavat keskeiset asiat. Arviointiohjelma antaa hyvät lähtökohdat hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnille.

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka koskee valtatie 7 parantamista moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa. Ympäristökeskus katsoo lausunnossaan, että arviointiohjelmassa on huomioitu arviointiohjelmalta YVA-lain ja -asetuksen mukaan vaadittavat keskeiset asiat. Arviointiohjelma antaa hyvät lähtökohdat hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnille.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolmea eri linjausvaihtoehtoa moottoritien osalta. Vaihtoehdossa 1 tien parantamistoimenpiteet suunnitellaan pääosin tien nykyiseen maastokäytävään. Vaihtoehdossa 2 tielinjaus suuntautuu Kattilaisten kohdalta nykyisen tien eteläpuolelle, risteää nykyistä tietä Ylä-Pihlajan koillispuolella Salpalinjan kohdalla ja ohittaa Virojoen taajaman sen pohjoispuolelta. Vaihtoehdon 3 tielinjaus kulkee nykyisen tien pohjoispuolella. Lisäksi vertailtavina vaihtoehtoina ovat niin sanottu 0-vaihtoehto, jossa valtatie säilyy nykyisellään sekä 0+ vaihtoehto, joka sisältää toimenpiteitä nykyisen tien parantamiseksi.

Ympäristökeskus katsoo lausunnossaan, että arviointiohjelmassa on tunnistettu tarkempia selvityksiä vaativat ympäristövaikutukset systemaattisesti ja kattavasti. Keskeisessä asemassa ovat ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, maankäyttöön, luontoon ja maisemaan sekä kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset ja niiden selvittäminen.

Melun osalta ympäristökeskus edellyttää selvitettäväksi YVA-ohjelmassa suunniteltujen meluselvitysten lisäksi myös liikenteen yöaikaisen melutason, koska hankealueella raskaan liikenteen määrä on suuri. Tieliikenteen vaikutusten selvittämisestä yhteysviranomainen katsoo lisäksi, että liikenteen päästöjä on syytä tarkastella myös kasvihuoneilmiön voimistumista aiheuttavien yhdisteiden osalta.

Vaihtoehtojen vertailu tulee tehdä tasapuolisesti ja samalla tarkkuudella eri toteutusvaihtoehtojen osalta painottaen YVA-laissa tarkoitettuja ympäristövaikutuksia. YVA-selostuksen on arvioitu valmistuvan vuodenvaihteessa 2007-2008.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ympäristökeskukselta lausunto Hamina-Vaalimaa moottoritiehankkeen YVA-ohjelmasta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat