Toimitusmiesten mukaan Sierilän voimalaitosta ei tulisi rakentaa – Kemijoki Oy ihmettelee esitystä

Toimitusmiehet ovat saaneet valmiiksi Sierilän voimalaitoksen rakentamisen ja käyttämisen lupakäsittelyyn liittyvän katselmustoimituksen. Toimitusmiehet esittävät Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle, että Kemijoki Oy:n Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylään ja Kemijoen varteen kaavaileman voimalaitoksen rakentamiselle ei tulisi myöntää lupaa vesilakiin perustuen. Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Aimo Takala ihmettelee luvan epäämisen perusteita.

Toimitusmiehet ovat saaneet valmiiksi Sierilän voimalaitoksen rakentamisen ja käyttämisen lupakäsittelyyn liittyvän katselmustoimituksen. Toimitusmiehet esittävät Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle, että Kemijoki Oy:n Rovaniemen kaupungin Oikaraisen kylään ja Kemijoen varteen kaavaileman voimalaitoksen rakentamiselle ei tulisi myöntää lupaa vesilakiin perustuen. Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Aimo Takala ihmettelee luvan epäämisen perusteita.

Toimitusmiesten arvion mukaan voimalaitoksen rakentaminen aiheuttaisi erittäin suuria haitallisia vaikutuksia vaikutusalueen luonnon olosuhteille, kulttuurimaisemalle, vesiympäristölle, kasvillisuudelle, eliöstölle, linnustolle, kalastolle, maataloudelle, kalastukselle, matkailulle ja vesistön virkistyskäytölle sekä vakituiselle ja vapaa-ajan asutukselle. Vahingot, haitat ja edunmenetykset lasketaan noin 114-415 miljoonan euron suuruisiksi. Hankkeen energiataloudelliseksi hyödyksi saadaan 112 miljoonaa euroa.

Kemijoki Oy kritisoi toimitusmiesten arvioita muun muassa kalastus- ja luontomatkailun vahingoista, jotka sisältävät yhtiön mukaan tosiasioihin perustumattomia oletuksia. Niiden perusteella on tehty virheellinen laskelma matkailutulon menetyksistä, jotka muodostavat suurimman osan toimitusmiesten arvioimasta haitasta. Kemijoki ihmettelee myös vahingoista, haitoista ja edunmenetyksistä tehdyn arvion suurta vaihteluväliä.

Sierilän voimalaitoksen rakentamiseen tarvittava alue ja veden alle jäävä alue on yhteensä 538,3 hehtaaria. Lunastettavia asuinrakennuksia tulisi olemaan 4, lomarakennuksia 10 sekä muita rakennuksia 78. Luvan saajan tulisi korvata kiinteistöjen omistajille noin 4,35 miljoonaa euroa lunastettavista ja veden alle jäävistä maa- ja vesialueista, vettyvistä alueista, rakennuksista, puustosta sekä kiinteistöjen arvon alenemisesta. Maatalouselinkeinon menettämisestä ja supistumisesta luvan saajan tulisi korvata noin 0,67 miljoonaa euroa. Kalataloudellisia vahinkoja luvan saajan tulisi korvata noin 2,83 miljoonaa euroa alueen osakaskunnille.

Takala kummeksuu toimitusmiesten näkemystä luvan epäämisestä, sillä yhtiö on tehnyt Sierilästä laajan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), ja Lapin ympäristökeskus on hyväksynyt YVA-menettelyn. Takalan mukaan yhtiön hakemus sisälsi rakennussuunnitelman, jossa hankkeen hyödyt ja haitat oli arvioitu ja hyödyt nousivat merkittävästi suuremmiksi kuin haitat.

Kemijoki Oy jätti vuoden 2005 lopulla Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle hakemuksen Sierilän voimalaitoksen rakentamisesta. Ympäristölupavirasto määräsi toimitettavaksi asiassa vesilain mukaisen katselmustoimituksen. Ympäristölupavirasto tekee kuitenkin lopullisen päätöksen luvan myöntämisestä. Kemijoki Oy tekee muistutuksen katselmuskirjasta. Yhtiössä uskotaan, että Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myöntää rakentamisluvan voimalaitokselle. 

Mikäli ympäristölupavirasto katsoo, että voimalaitokselle voidaan myöntää lupa, ovat toimitusmiehet katselmuskirjassa esittäneet lupaehtoesityksen. Lupaehtoesitys sisältää luvan saajalle määräykset voimalaitoksen rakentamisesta, padotus- ja juoksutusmääräykset, vahinkoa estävät toimenpiteet, tarkkailumääräykset ja korvaukset aiheutuvista haitoista, vahingoista ja edunmenetyksistä. Lupaehtoesityksen mukaan Sierilän voimalaitos tulisi rakentaa Oikaraisen kylään Sieriniemeen noin 20 kilometriä Rovaniemeltä Kemijokea ylävirtaan. Padotusaltaan pituus olisi noin 32 kilometriä ja pinta-ala noin 1 265 hehtaaria.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Toimitusmiesten mukaan Sierilän voimalaitosta ei tulisi rakentaa – Kemijoki Oy ihmettelee esitystä”

Vastaa