Liikenne- ja viestintävaliokunta vaatii väylärahoituksen lisäämistä

Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisesta selonteosta 14. huhtikuuta antamassaan lausunnossa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii teiden, rautateiden ja sisävesiväylien rahoituksen parantamista.

Hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisesta selonteosta 14. huhtikuuta antamassaan lausunnossa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii teiden, rautateiden ja sisävesiväylien rahoituksen parantamista.

image

Valiokunnan mukaan valtion on omalta osaltaan suunnattava investointeja yhdyskuntarakennetta eheyttäviin joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen, sekä kevyttä liikennettä tukeviin hankkeisiin.

Bioenergian käyttö yleistyy huomattavasti lähitulevaisuudessa. Bioenergian raaka-aineet sijaitsevat usein harvaan asutuilla alueilla, joten kuljetukset jalostus- ja hyödyntämispaikoille edellyttävät teiden, rautateiden ja vesiväylien riittävää kuntoa. Siten ennen kaikkea perusväylänpidon rahoitusta tulisi kehittää nykyisestä väylien kuntoa ajan mittaan heikentävästä tilasta.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että tarvittaessa voidaan nopeastikin panostaa teiden ja ratojen tarvittavaan kehittämiseen ja kunnossapitoon. Perusväylänpidon rahoituksen turvaaminen ja jo tehtyjen liikenneinvestointien maksimaalinen hyödyntäminen on tärkeää myös siksi, että sujuva liikennöinti vähentää jo itsessään päästöjä.

Valiokunta painottaa, että pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen suuntaan edettäessä tulee pyrkiä huomioimaan liikennejärjestelmän kokonaisuus ja kaikki vaihtoehtoiset liikenne- ja kuljetusmuodot tasapuolisesti. Väylärahoitusta tulee lisätä ja kohdentaa kestävän liikenteen hankkeisiin. Valiokunta korostaa voimakkaasti, että pitkällä tähtäimellä maallamme ei ole varaa alimitoitettuihin vuosittaisiin liikenneinvestointeihin ja liikenneväylien kumuloituvaan peruskorjausvelkaan.

 

Raideliikenne

 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan sekä henkilö- että tavaraliikenteessä rautatieliikenne on olennaisesti kilpailevia kulkumuotoja energiatehokkaampaa. Rautatieliikenteen energiatehokkuutta voidaan edelleen parantaa ja sen päästöjä vähentää lisäämällä sähkövedon osuutta. Nyt vain noin puolet Suomen ratakilometreistä on sähköistetty. Lisäksi esimerkiksi kaivoshankkeiden edellyttämät uudet rataosat tulee sähköistää jo rakennusvaiheessa.

Rautatieliikenteen kasvua rajoittaa käytännössä rataverkko ja sen kunto. Valiokunta pitää välttämättömänä nykyisen rataverkon laajentamista ja sen kapasiteetin kasvattamista häiriöttömän ja tehokkaan liikenteen varmistamiseksi. Perusradanpidossa joudutaan keskittymään koko rataverkon pitämiseen liikennöitävässä kunnossa, ja palvelutasoa parantavat hankkeet jäävät toteutumatta. Valiokunta kiirehtii yksiraiteisten rataosien välityskyvyn parantamista ja erityisesti Seinäjoki-Oulu-rataosan perusparannuksen nopeuttamista.

 

Sisävesiväylät

 

Valiokunnan mielestä sisävesikuljetusten ja sisävesireittien kehittämiseen on panostettava huomattavasti nykyistä voimakkaammin ja muun ohella selvitettävä talviolosuhteiden sisävesikuljetuksille asettamat vaatimukset ja uusien sisävesikanavien toteuttamismahdollisuudet. Valiokunta painottaa sisävesiväylien kehittämistä tulevaisuudessa ja niiden tarjoamien kuljetusmahdollisuuksien selvästi nykyistä parempaa hyödyntämistä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Liikenne- ja viestintävaliokunta vaatii väylärahoituksen lisäämistä”

Jätä kommentti