Kokeile kuukausi maksutta

Kysely: Puukerrostalojen rakentamista vauhdittamaan tarvitaan lisää osaamista ja valmiita ratkaisuja

Rakennusala pitää puukerrostalohankkeen toteutuksen keskeisinä esteinä aikaisemman kokemuksen puutetta, hankeosapuolten osaamista ja tiedonpuutetta puurakentamisen ratkaisuista ja ominaisuuksista. Tämä käy ilmi tuoreesta Puuinfon toteuttamasta kyselystä.

Rakennusala pitää puukerrostalohankkeen toteutuksen keskeisinä esteinä aikaisemman kokemuksen puutetta, hankeosapuolten osaamista ja tiedonpuutetta puurakentamisen ratkaisuista ja ominaisuuksista. Tämä käy ilmi tuoreesta Puuinfon toteuttamasta kyselystä.

Myös palomääräykset ja niiden tulkinnat sekä mielenkiinnon puute ja ennakkoluulot puurakentamisen ratkaisuja kohtaan koetaan esteiksi.

Puuinfo toteutti elo-syyskuussa 2016 Suuren puukerrostalokyselyn tarkoituksenaan selvittää puukerrostalorakentamisen todellista tilaa ja konkreettisia keinoja hankkeiden käynnistymisen sujuvoittamiseksi.

Rakennuttajien vastauksissa puisten ratkaisujen tarjonta ja saatavuus ja vastuujaon selkiytymättömyys korostuvat hankkeiden toteutuessa. Sen sijaan asuntojen kysynnän tai mielenkiinnon puute ja ennakkoluulot puurakentamisen ratkaisuja kohtaan eivät tunnu rakennuttajista hankkeen jälkeen enää yhtä merkittäviltä esteiltä puurakentamiselle.

Teollisuus jakamaan riskejä

Vastaajat tekivät kaikkiaan 156 ehdotusta toimenpiteiksi, mitä tulisi tehdä edellä mainittujen esteiden voittamiseksi. Nämä liittyvät pääasiassa osaamisen ja koulutuksen parantamiseen, esimerkkikohteiden aikaansaamiseen ja esille tuomiseen. Palomääräyksiä tulisi kehittää ja byrokratiaa yksinkertaistaa.

Vastaajien mukaan puutuoteteollisuuden tulisi panostaa lisää puurakentamisen tutkimukseen ja kehitykseen uusien ja vakioitujen ratkaisujen kehittämiseksi. Lisäksi puutuotealan yritysten tulisi osallistua riskien jakamiseen rakennushankkeissa. Puisten rakennusosien tarjontaan kaivataan lisää kilpailua ja vakioratkaisuja.

Osaamista arvioitaessa vastausten keskiarvo laskee huomattavasti. Kenenkään hankeosapuolen osaaminen ei saa mairittelevaa arvosanaa. Parhaaksi arvioidaan puuosatoimittajien osaaminen, joskin senkin arvosana laskee hankkeen toteutuksen myötä.

Tietotarve on suuri

Suurimmat tietotarpeet liittyvät puukerrostalojen elinkaari- ja rakennuskustannuksiin sekä pitkäaikaiskestävyyteen. Puurakentamisesta kiinnostuneista rakennusliikkeistä ja pätevöityneistä suunnittelijoista haluttaisiin lisää tietoa.

Hankkeiden myötä pitkäaikaiskestävyyteen, pätevöityneisiin rakennesuunnittelijoihin sekä puisten osien valmistajiin ja tuoteosatoimittajiin liittyvät tietotarpeet korostuvat. Sen sijaan rakennejärjestelmiin ja rakenteisiin ja liitoksiin sekä uusiin puutuotteisiin ja ratkaisuihin liittyvät kysymykset hälvenevät hankkeiden toteuduttua.

Rakennejärjestelmät, paloturvallisuus, ääneneristys, rakenteet ja liitokset huolettavat ennen hankkeen aloitusta. Sen sijaan elinkaari- ja rakennuskustannuksiin liittyviin kysymyksiin hankkeet eivät näytä tuovan vastauksia.

Vakiointia ja lisää kilpailua

Vastaajien mukaan puurakentamisen osaamistasoa tulee parantaa. Tämä koskee etenkin rakennesuunnittelua. Puurakentamiseen tarvitaan vakioratkaisut ja puuosatoimituksiin lisää kilpailua.

Palomääräysten aiheuttamat kustannukset ja vakioratkaisujen tarve korostuvat rakennuttajien vastauksissa muita vastaajia enemmän. Erityisesti se rakennuttajat, jotka ovat olleet mukana hankkeissa, kaipaavat puurakentamiseen vakioratkaisuja ja lisää kilpailua. Tarve edistää puun käyttöä kaavoituksella vähenee hankkeiden myötä kaikkien muiden paitsi urakoitsijoiden mielestä.

Kysyttäessä arviota toteutuneista kohteista, vastaajat ovat hyvin yksimielisiä puurakentamisen sääsuojauksen ja vakioratkaisujen tarpeesta. Puukerrostaloja ei pidetä kustannuksiltaan kilpailukykyisinä. Sen sijaan asukkaat pitävät puukerrostaloista.

Rakennuttajilla on huomattavasti muita ankarampi näkemys puurakentamisen kustannuskilpailukyvystä. Samoin puurakentamisen vakioratkaisujen ja sääsuojauksen tarve korostuvat heidän vastauksissaan. Hankkeiden myötä rakennuttajien mielikuva puurakentamisen laadusta, teknisestä tasosta ja onnistumisesta karisee. Sen sijaan hankkeisiin osallistuneet kokevat puurakentamisen uudistaneen jonkin verran asuntorakentamista.

Lisää näyttöjä onnistumisista

Puukerrostalorakentamisen kiinnostuksen lisäämiseksi tarvittaisiin näyttöjä onnistuneista rakennetuista kohteista, lisää osaavia tekijöitä, kilpailua ja vakiointia puisten rakennusosien tarjontaan sekä nykyistä parempaa puurakentamisen kustannustietojen saatavuutta ja varmuutta.

Nykyistä laajempi puisten rakennusosien saatavuus ja tarjonta sekä riskien ennakoitavuus ja hallinta lisäisivät myös kiinnostusta puukerrostalorakentamiseen. Rakennuttajat kaipaisivat myös palomääräyksiin liittyvien esteiden poistamista ja yhtenäistä standardia puurakentamiseen.

Puurakentamisen yhtenäisen standardin, nykyistä paremman riskien ennakoitavuuden ja hallinnan merkitys sekä tarve saada näyttöjä onnistuneista kohteista kasvavat hankkeiden myötä. Sen sijaan puun käytön kannustaminen määräysohjauksella ja palomääräyksiin liittyvien rajoitteiden poistaminen eivät enää tunnu yhtä merkittäviltä hankkeiden jälkeen.

Puurakentamistiedon lisääminen omassa organisaatiossa ei saa keneltäkään mainittavaa kannatusta. Tämä on melko yllättävää ottaen huomioon, että riittämätöntä osaamistasoa pidetään yhtenä suurista puukerrostalorakentamisen esteistä ja että suuri osa kehitysehdotuksista liittyy osamaisen ja koulutuksen parantamiseen.

Kyselyn taustaa

Kysely sisälsi 11 kysymystä. Vastaajilta kysyttiin keskeisistä puukerrostalorakentamiseen liittyvistä haasteista, pyydettiin arvioita osapuolten puurakentamiseen liittyvästä osaamisesta ja selvitettiin osapuolten tietotarpeita. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan puukerrostalorakentamisen tilannetta ja toteutuneita kohteita sekä sitä, mikä tekisi puukerrostalojen rakennuttamisesta erityisen kiinnostavaa.

Vastauksia tuli kaikkiaan 260. Vastaajat ovat eri puolilta Suomea painottuen kuitenkin kasvukeskuksiin, etenkin Uudellemaalle. Kyselyyn vastasivat kaikki rakentamisen osapuolet. Suurin ryhmä olivat arkkitehdit, mutta rakennuttajien ja rakennuttajakonsulttien suuri lukumäärä vastaajajoukossa kertoo myös tilaajapuolen lisääntyneestä kiinnostuksesta.

Noin puolet vastanneista oli ollut mukana kerrostalohankkeessa ja noin puolet näistä oli jo edennyt vähintään työmaavaiheeseen. Rakennuttajien osalta noin kaksi kolmesta vastaajasta oli ollut osallisena hankkeessa, ja noin 80 prosenttia näistä hankkeista oli edennyt vähintään työmaavaiheeseen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kysely: Puukerrostalojen rakentamista vauhdittamaan tarvitaan lisää osaamista ja valmiita ratkaisuja”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat