EK:n mukaan suhdanteet paranevat vähitellen, rakentamisessa vahvimmat odotukset

Kasvu jää kuitenkin melko hitaaksi vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Kasvu jää kuitenkin melko hitaaksi vuoden 2017 alkupuoliskolla.

Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat jonkin verran aiempaa valoisammat. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan vähitellen kohentuvan.

Vastaajayritykset arvioivat tuotantonsa ja myyntinsä kasvavan jonkin verran. Henkilöstön ennustetaan pysyvän likimain ennallaan.

EK kysyi yrityksiltä tammikuussa arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

Suhdannebarometrin mukaan viime vuoden alussa alkanut hidas käänne parempaan vauhdittui hieman vuoden 2016 loppua kohti. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan rakentamisessa keskimääräiseksi. Teollisuudessa ja palveluissa suhdanteita arvioidaan elpymisestä huolimatta hieman keskimääräistä heikommiksi.

Rakentamisessa vahvimmat suhdanneodotukset

Koko elinkeinoelämän yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku nousi tammikuussa jonkin verran positiiviseksi. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan elpyvän vähitellen vuoden alkupuoliskolla.

Suhdanneodotukset olivat vahvimmat rakentamisessa. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +19 (lokakuussa +1).

Palveluiden suhdannenäkymät olivat tammikuun tiedustelussa tasolla +13 (lokakuussa +4). Teollisuuden näkymät paranivat lukemaan +7 (lokakuussa -1).

Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kasvoi vähän viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Lähikuukausina tilausten kasvun arvioidaan nopeutuvan. Tilauskanta on edelleen keskimääräistä matalammalla tasolla.

Rakentamisessa tilausten määrän ennustetaan myös kasvavan vähän alkuvuonna. Tilauskanta on hieman alle tavanomaisen.

Sekä teollisuudessa että rakentamisessa tuotannon määrä on kasvanut jonkin verran viime vuoden lopulla. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan teollisuudessa kohtalaisena, rakentamisessa jopa melko ripeänä.

Palvelualoilla myynti on myös kasvanut jonkin verran. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla kasvun ennustetaan jatkuvan kohtalaisena.

Kapasiteetin käyttöaste on teollisuudessa pysynyt lähellä pitkäaikaista keskiarvoa. Tammikuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä 73 prosentilla vastaajista (lokakuussa 75 %).

Kysyntä on pienestä piristymisestä huolimatta melko vaimeaa

Rakentaminen on työllistänyt

Työvoiman määrä on kasvanut vähän rakentamisessa ja palvelualoilla. Teollisuudessa työvoiman lasku pysähtyi loppuvuonna. Lähikuukausina henkilöstömäärä pysyisi teollisuudessa ja palveluissa vakaana, rakentamisessa se kohoaisi jonkin verran.

Myyntihintojen odotetaan pysyvän ennallaan teollisuudessa ja rakentamisessa, kun taas palveluissa hinnat kohoaisivat vähän.

Kannattavuusodotuksissa on paljon hajontaa yritysten välillä. Keskimäärin kannattavuus säilyisi lähikuukaudet nykytasollaan paitsi teollisuudessa, jossa se vahvistuisi vähän.

Kysynnän kuvataan piristyneen vähän, mutta monilla yrityksillä markkinatilanne on vielä heikko. Koko elinkeinoelämässä noin kolmasosa yrityksistä kuvaa kysyntäänsä vaatimattomaksi.

Rekrytointivaikeudet ovat säilyneet ennallaan – rakentamisessa ja eräillä palvelualoilla ne ovat merkittäviä, teollisuudessa selvästi vähäisempiä.

Rahoituksen saatavuus koettiin toiminnan esteeksi vain 2–4 prosentissa päätoimialojen vastaajayrityksistä.

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien.

Tammikuussa 2017 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 324 yritystä, jotka työllistävät Suomessa lähes 310 000 henkilöä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “EK:n mukaan suhdanteet paranevat vähitellen, rakentamisessa vahvimmat odotukset”

Vastaa