Si­poon Sö­der­kul­laan rakennetaan puu­ker­ros­ta­lo

Rakennuttajana on A-Kruu­nu ja moduulit toimittaa Wood­comp-yh­tiöi­hin kuu­lu­va KW-Com­po­nent.

Kal­lio­mäen uu­del­le kaa­va-alueel­le Sö­der­kul­lan kes­kus­tan ku­pee­seen nou­se­vat A-Kruu­nun uu­sim­mat, mo­duu­leis­ta ra­ken­net­ta­vat puu­ker­ros­ta­lot. Urak­ka­so­pi­mus on tehty raa­he­lai­sen, Wood­comp-yh­tiöi­hin kuu­lu­van KW-Com­po­nentin kans­sa.

Kal­lio­mäen­kaa­rel­le ra­ken­net­ta­vaan ARA-vuok­ra­ta­lo­koh­tee­seen tu­lee kak­si ra­ken­nus­ta.  A-Kruu­nu lu­nas­taa Si­poon kun­nan va­raa­man ton­tin omak­seen ARAn hy­väk­sy­mään hin­taan. Pää­suun­nit­te­li­ja­na hank­kees­sa on toi­mi­nut ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Ava­rion Mark­ku Ran­ne.

Ton­til­la on väl­jä kaa­va, mi­kä mah­dol­lis­ti kil­pai­lut­taa eri­lai­sia rat­kai­su­ja koh­teen to­teut­ta­mi­sek­si.

– Sö­der­kul­lan han­ke on si­kä­li mer­kit­tä­vä, et­tä se on en­sim­mäi­nen, jos­sa kil­pai­lu­tim­me puu­ra­ken­ta­mi­sen eri jär­jes­tel­miä. Va­lin­taan vai­kut­ti täl­lä ker­taa se, et­tä ti­lae­le­ment­ti­rat­kai­su tuot­ti edul­li­sim­man rat­kai­sun, ker­too A-Kruunun toi­mi­tus­joh­ta­ja Ja­ri Mä­ki­mat­ti­la.

Mä­ki­mat­ti­la ko­ros­taa, et­tä puu­ra­ken­ta­mi­sen tek­niik­ka va­li­taan ai­na ta­paus­koh­tai­ses­ti.

– Tär­kein­tä on, et­tä saa­daan puu­ker­ros­ta­lo­hank­kei­ta liik­keel­le. Meil­le on ase­tet­tu ta­voit­teek­si, et­tä lä­hi­vuo­si­na 15 prosenttia tuo­tan­nos­tam­me on puu­ker­ros­ta­lo­ja. Si­poon hank­keen li­säk­si meil­lä on ra­ken­teil­la mit­ta­va puu­ker­ros­ta­lo­koh­de Tam­pe­reel­la ja puu­ra­ken­ta­mi­sen han­keai­hioi­ta muun muas­sa Es­poos­sa, ker­too Mä­ki­mat­ti­la.

KW-Com­po­nent Oy on mel­ko uu­si te­ki­jä ker­ros­ta­lo­jen te­ki­jä­nä, mut­ta sillä on kokemusta iso­jen puu­ra­ken­nus­ten, kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien te­kiemisestä. Yhtiön ta­voit­tee­na on ke­hit­tää puu­ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen kaut­ta teol­lis­ta ra­ken­ta­mis­ta, luo­da sar­ja­tuo­tan­toa ja si­tä kaut­ta ma­dal­taa yk­sik­kö­kus­tan­nuk­sia se­kä var­mis­taa Raa­hes­sa toi­mi­van teh­taan toi­min­tae­del­ly­tyk­set.

Söderkullan hanke on yhtiön suu­rin yk­sit­täi­nen han­ke. Asunnot valmistuvat en­si vuo­den ke­säl­lä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Si­poon Sö­der­kul­laan rakennetaan puu­ker­ros­ta­lo”

Jätä kommentti