Kokeile kuukausi maksutta

Arkta rakentaa Tampereen Vuorekseen Suomen suurimman puukerrostaloalueen

Kuusikko-niminen hanke on myös Euroopan mittakaavassa iso kokonaisuus.

Kuusikko koostuu nimensä mukaisesti kuudesta puukerrostalosta. (Kuva Arkta Rakennus)

Tam­pe­reen Vuo­rek­seen rakennetaan kuu­den puu­run­koi­sen ker­ros­ta­lon ko­ko­nai­suus, jo­hon tu­lee noin 13 600 ker­ros­ne­liö­tä.  Koh­teen ti­laa­ji­na ovat A-Kruu­nu ja TA-Asu­mi­soi­keus. Ke­hit­tä­jä­nä ja KVR-ura­koit­si­ja­na toi­mii Ark­ta Ra­ken­nus.

Hank­keel­le on muo­dos­tu­nut työ­ni­mek­si Kuu­sik­ko. Han­ke on Eu­roo­pan mit­ta­kaa­vas­sa­kin iso ko­ko­nai­suus. Aiem­min to­teu­te­tut puu­ra­ken­tei­set ker­ros­ta­lo­hank­keet ovat ol­leet pie­nem­piä ko­ko­nai­suuk­sia tai yk­sit­täi­siä hank­kei­ta.

Kuu­sik­ko to­teu­te­taan puu­ran­ka­run­koi­si­na suu­re­le­ment­tei­nä, vä­li­poh­ji­na on ker­to­pui­set ri­pa­laa­tat. Myös CLT-le­vyä käy­te­tään par­ve­ke­laa­tois­sa se­kä his­si­hui­lu­jen sei­nis­sä. Puue­le­ment­ti­toi­mit­ta­ja­na on VVR Wood, joka vas­taa ko­ko koh­teen puue­le­ment­tien ko­ko­nais­toi­mi­tuk­ses­ta ai­na asen­nuk­seen saak­ka.

”Ark­ta Ra­ken­nus on en­sim­mäis­tä ker­taa to­teut­ta­mas­sa Pir­kan­maal­la puu­ra­ken­teis­ta ker­ros­ta­lo­koh­det­ta. Op­pia on haet­tu kon­ser­niin kuu­lu­val­ta Ark­ta Re­po­sel­ta, jo­ka on eri­kois­tu­nut puu­ker­ros­ta­lo­ra­ken­ta­mi­seen pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Näin osaa­mi­nen ko­ko kon­ser­nis­sa laa­je­nee”, ker­too toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­na Mart­ti­la.

Puu­run­koi­seen ra­ken­ta­mi­seen roh­kai­se­vat Tam­pe­reen kau­pun­gin hii­li­neut­raa­li­ustavoitteet sekä kau­pun­gin puu­ra­ken­ta­mi­sen oh­jel­ma. Sen ta­voit­tee­na on li­sä­tä mo­der­nia puu­ra­ken­ta­mis­ta Tam­pe­reel­la ja Pir­kan­maal­la se­kä edis­tää puu­ra­ken­ta­mi­sen osaa­mis­ta ja yri­tys­toi­min­taa. Yhtenä eri­tyis­koh­tee­na on Vuo­rek­sen Iso­kuu­si.

Kohteen kuudesta puukerrostalosta TA-Asumisoikeus oy:lle rakennetaan kolme taloa, joihin tulee yhteensä 103 asumisoikeusasuntoa. A-Kruunun kolmessa talossa on puolestaan 92 vuokra-asuntoa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Arkta rakentaa Tampereen Vuorekseen Suomen suurimman puukerrostaloalueen”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat