Tutkimus: Voimakkaampi asumismuotojen sekoittuminen vähentäisi segregaation haitallisuutta

Asuntokannan hallintamuotojen sekoittamisella on tutkimuksen mukaan vaikutusta asukkaiden kokemuksiin asuinalueestaan.

Segregaatiota vastaan taistellaan kaupungeissa asumisen hallintamuotojen sekoittamisella. Kuva: Mika Ranta / HS

Helsingin yliopiston ja kaupunginkanslian tutkimuksessa ”Kynnyksellä? Tutkimus tuetusta vuokrakannasta ja asukkaiden kokemuksista” on tutkittu, mikä merkitys tuetun vuokrakannan osuudella on muun muassa asukkaiden koettuun asumistyytyväisyyteen ja muuttohalukkuuteen.

Tutkimuksessa havaittiin, että tuetun vuokrakannan osuus on varsin selvässä yhteydessä moniin asukkaiden negatiivisiin kokemuksiin.

Mitä enemmän tuettua vuokrakantaa alueella on, sitä negatiivisemmaksi vastaajat raportoivat esimerkiksi koetun turvattomuutensa, havaitut sosiaaliset häiriöt tai asumistyytyväisyytensä.

Tuetun vuokrakannan osuus ei sen sijaan ollut yhteydessä poismuuttoaikeisiin. Kaikilla tarkastelluilla alueilla valtaosa asukkaista myös koki asuinympäristönsä turvalliseksi ja oli siihen tyytyväinen.

Tutkimus perustuu vuonna 2012 kerättyyn laajaan kyselyaineistoon sekä asuinalueita koskevaan tilastoaineistoon Espoon, Helsingin ja Vantaan osalta. Aineisto käsitti 6 291 vastaajaa 183 asuinalueella.

Kynnysarvoa ei löytynyt

Tutkimuksen mukaan tarkasteltujen asukaskokemuksien valossa näyttää siltä, että tuetun vuokrakannan sijoittumiseen ei liity kynnysarvoa, jonka ylittämisen jälkeen koetut ongelmat alkaisivat jyrkästi lisääntyä.

Asuntokannan hallintamuotojen sekoittamisella on siis vaikutusta asukkaiden kokemuksiin asuinalueestaan. Sopivan hallintasuhdejakauman tasoa tulosten perusteella ei kuitenkaan ole määritettävissä.

Sen sijaan mitä enemmän on alueita, joilla tuettua kantaa ei ole lainkaan, sitä enemmän kantaa on pitänyt sijoittaa toisaalle. Tästä voi seurata huomattavia eroja koetussa hyvinvoinnissa eri asuinalueiden välillä.

Sosiaalista sekoittamista ja sen voimistamista voidaan tutkimuksen mukaan perustella tasa-arvonäkökulmasta. Sen keinoin on mahdollista ainakin lieventää alueellisen eriytymisen haitallisia seurauksia.

Segregaatio puhuttaa

Asuinalueiden ei-toivotun eriytymisen eli segregaation pelätään tutkimuksen mukaan tuovan mukanaan monenlaisia negatiivisia seurauksia. Niihin lukeutuvat yhteiskuntarauhan horjuminen sekä mahdollisuuksien tasa-arvon heikkeneminen.

Eräs keino, jolla segregaatiota vastaan kamppaillaan, on hallintamuotojen sekoittaminen.

Sekoittamispolitiikan toimivuudesta on käyty vilkasta ja kriittistä tutkimuskeskustelua, eikä aiheesta ole yksimielisyyttä.

Tutkimuksen mukaan on tärkeä muistaa, että tuetussa vuokrakannassa asuu hyvin monenlaista väestöä eikä heidän elämäntilanteitaan voi asettaa yhteen kategoriaan.

Vain häviävän pieni vähemmistö asukkaista tuottaa sosiaalisia häiriöitä naapureilleen. Taustalla on syynä usein erilaisia elämänhallintaan, mielenterveyteen ja syrjäytymiseen liittyviä ongelmia, joiden voi nähdä kumpuavan pohjimmiltaan yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tutkimus: Voimakkaampi asumismuotojen sekoittuminen vähentäisi segregaation haitallisuutta”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat