Kokeile kuukausi maksutta

Uusi rakennusalan yhtiö Helsingin pörssiin

Nordec Group Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Terästä kuluu rakentamisessa. Kuvassa Helsingin keskustakirjaston Oodin rungon keskeisen osan muodostavat kaksi teräskaarta. Kuva: Tuomas Uusheimo

Suomalainen rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittaja, Nordec Group Oyj suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Helsingin pörssiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisannin tavoitteena on edistää Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamista sekä mahdollistaa Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuuteen liittyvien investointien toimeenpanon.

Listautumisanti mahdollistaisi yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajenemisen, osakkeiden likviditeetin lisääntymisen ja mahdollistaisi osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa. Lisänäkyvyyden odotetaan myös lisäävän edelleen Nordecin tunnettuutta yleisön keskuudessa ja työnantajana ja näin ollen parantavan Nordecin kilpailukykyä.

Listautumisannin odotetaan koostuvan sekä osakeannista, jossa yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita, että osakemyynnistä, jossa yhtiön osakkeenomistaja, saksalaisen julkisesti noteeratun pääomasijoitusyhtiön Mutares SE & Co. KGaA:n täysin omistama tytäryhtiö, Donges SteelTec GmbH myy osakkeitaan.

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin seitsemän miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö odottaa käyttävänsä osakeannista saamansa nettovarat Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamisen edistämiseen sekä Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuuden vahvistamiseen.

”Nordecin listautuminen on uusi loistava vaihe yhtiöllemme, joka tukee yhtiön kasvustrategian toimenpanoa sekä varmistaa yhtiön kilpailukyvykkyyttä tulevina vuosina. Näen listautumisen mahdollisuutena kasvattaa yhtiön tunnettuutta sekä edelleen vahvistaa Nordecin jalansijaa vaativien teräshankkeiden moniosaajana sekä Suomessa että kansainvälisesti”, kommentoi Nordec Groupin toimitusjohtaja Kalle Luoto.

”Listautuminen tarjoaisi osakkeenomistajille mahdollisuuden päästä osaksi yhtiömme kasvua sekä tulevien vuosien kehitystä.”

Nordecin liikevaihto vuonna 2021 oli 225,5 miljoonaa euroa, yhtiön oikaistu EBITDA 11,8 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa. Tilauskanta on tällä hetkellä 241 miljoonaa euroa.

Nordec on tuore yhtiö pitkällä historialla

Nordec nykyisessä muodossaan perustuu yhtiön vuonna 2019 tekemään Normekin (nykyinen Nordec Envelope) yritysostoon ja yhtiön vuonna 2020 tekemään Ruukki Building Systemsin (nykyinen Nordec Oy) yritysostoon. Saksalainen julkisesti noteerattu pääomasijoitusyhtiö Mutares SE & Co. KGaA osti Normekin vuonna 2019 ja Ruukki Building Systemsin vuonna 2020 kokonaan omistamansa tytäryhtiön Donges SteelTecin tytäryhtiön Donges Teräs Oy:n (myöhemmin Nordec Group Oy) kautta.

Normekin ja Ruukki Building Systemsin yhdistäminen osaksi Nordecia muodosti konsernin, jolla on vahvempi asema runkorakenne- ja julkisivuratkaisujen markkinoilla Pohjoismaissa ja CEE-maissa. Normekin ja Ruukki Building Systemsin yhdistäminen tarjosi Nordecille laajemman ja tehokkaamman tuotantovalmiuden, synergioita sen organisaatiossa ja tuotantolaitoksissa sekä suuremmat resurssit kilpailla kaikenkokoisissa projekteissa.

Normek on ollut yksi Pohjoismaiden johtavista teräsrakenteiden, terässiltojen ja julkisivujärjestelmien toimittajista. Vuonna 1979 perustettu yritys työllistää noin 200 henkeä ja sillä on kolme tuotantolaitosta Suomessa sekä myynti- ja projektitoimistot Ruotsissa. Normek voitti European Steel Design Awards 2019 -palkinnon keskustakirjasto Oodista Teräksen luovan käytön edistämiseksi arkkitehtuurissa.

SSAB:n tytäryhtiö Ruukki Construction ilmoitti heinäkuussa 2019 myyvänsä Building Systems –liiketoimintansa Donges Groupille, jonka omistaa saksalainen sijoitusyhtiö Mutares AG. Building Systems muodosti noin 20 prosenttia Ruukki Constructionin liikevaihdosta.

Kaupan myötä Ruukki Construction keskittyi kattotuotteisiin (Residential Roofing) ja rakentamisen komponentteihin (Building Components).

Teräsrakentamisessa laaja markkina-alue

Nordecin johdon arvion mukaan se on liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan maissa Puolassa, Liettuassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa (”CEE-maat”). Nordecilla on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta.

Luodon mukaan juuri suunnittelun rooli teräsrakentamisessa on heille ensiarvoisen tärkeää. Se mahdollistaa tehokkaan valmistuksen ja asentamisen.

”Olemme laaja-alaisia niin maantieteellisesti kuin rakennustyypeissäkin. Asuntorakentamisessa emme ole mukana, vaan ainoastaan kaupan ja teollisuuden rakentamisessa sekä infrassa”, Luoto huomauttaa.

Tuotanto-, suunnittelu- ja projektintoteutus kapasiteetti ovat yhtiöllä kunnossa, ja esimerkkinä meneillään olevista hankkeista Luoto mainitsee Kruunuvuoren sillat, joissa Nordec vastaa teräsrakenteiden valmistuksesta ja asennuksesta.

Pääraaka-aine, jota Nordec käyttää rakennusrakenteissaan, on teräs, mutta Nordec pystyy tarvittaessa täydentämään tarjontaansa muilla elementeillä ja materiaaleilla, kuten betonilla ja puulla, ulkopuolisten kumppaneidensa kautta. Nordec toimii kasvumahdollisuuksia tarjoavalla suurella markkinalla, jossa kasvua ohjaavat Nordecin mukaan suuret investoinnit esimerkiksi akkujen toimitusketjuun, logistiikkatiloihin ja teollisuuden vihreän siirtymän edellyttämiin laitoksiin.

Ukrainan sodan vaikutuksia Luoto kommentoi toteamalla, että maaliskuu oli erittäin haastava. Toimitusketjuja jouduttiin miettimään uusiksi, hinnat lähtivät taivaisiin ja teräksen saatavuus oli huono.

”Nyt saatavuus on hyvä ja hintatasossakin on tasaantumisen merkkejä, eli tilanne on normaalisoitumassa. Saatavuus ei ole enää haaste.”

Nordecilla on yhtiön mukaan vahva läsnäolo ja vakiintuneet asiakassuhteet näillä alueilla, ja ne ovat myös keskeisiä painopistealueita yhtiön nykyisessä strategiassa. Sen palvelutarjooma käsittää yksikerroksiset rakennukset, monikerroksiset rakennukset, raskasteollisuusrakennukset, sillat ja julkisivurakenteet. Nordecilla on valmiudet toimia eri tehtävissä rakennushankkeiden koko arvoketjussa.

Hintavaihteluihin Nordec on valmistautunut sopimusteknisin keinoin. Riski siirretään asiakkaalle, sillä Nordec ei sitä pysty kantamaan.

”Kiinteähintaisissa kaupoissa hinta lyödään lukkoon ennalta raaka-ainetoimittajien kanssa.”

Nordecin asiakaskunta koostuu pääasiassa rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöistä. Maantieteellisesti Nordecin merkittävin markkina on tällä hetkellä Ruotsi, jonka osuus Nordecin liikevaihdosta oli noin 70 prosenttia 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Nordecin liikevaihdon maantieteellinen jakauma kuitenkin vaihtelee vuodesta toiseen riippuen projektien kokonaismäärästä maissa, joissa Nordec toimii.

”Ruotsi onkin tärkein markkina-alueemme”, Luoto toteaa.

Nordecin pääkonttori on Helsingissä. Nordecilla on tuotantolaitokset toimistotiloineen Alavudella, Peräseinäjoella ja Ylivieskassa, Gargždaissa Liettuassa ja Obornikissa Puolassa sekä toimistot Helsingissä, Pietarsaaressa, Turussa ja Vaasassa, Tukholmassa ja Öjebynissä Ruotsissa sekä Brnossa ja Prahassa Tšekin tasavallassa.

Investointeja tuotantoon

Nordec suunnittelee investoivansa tuotantolaitteidensa modernisointiin rakennesuunnittelun standardisointiohjelman tukemiseksi sekä tuotantoautomaation ja -kapasiteetin lisäämiseksi tuotantolaitoksissaan. Priorisoitu investointisuunnitelma on tarkentunut käsittämään investointeja Peräseinäjoen ja Ylivieskan tuotantolaitoksille sekä Obornikin tuotantolaitokselle Puolassa.

Priorisoidut investoinnit keskittyvät tuotannon automaatioasteen lisäämiseen sekä tiettyjen tällä hetkellä ulkoistettujen toimintojen tuomiseen yhtiön omiksi toiminnoiksi. Nordec arvioi, että priorisoidut investoinnit muun muassa tuovat suoria kulusäästöjä, kasvattavat tuotannon kapasiteettia, vähentävät tuotannon häiriöitä ja viivästyksiä sekä lyhentävät tuotannon kokonaistoimitusaikaa.

Lisäksi Nordecilla on muita investointimahdollisuuksia, joita voidaan mahdollisesti toteuttaa strategiakauden myöhäisemmässä vaiheessa. Priorisoiduilla investoinneilla yhdessä sisäisten suunnitteluvalmiuksien lisäämisen, projektinhallinnan parannusten sekä hinnoittelun vahvistamisen kanssa yhtiö tavoittelee noin 2,0–3,3 prosentin arvioitua parannusta projektikatetasolla.

Orgaanisen kasvun lisäksi Nordec pyrkii toteuttamaan huolellisesti valittuja yritysostoja, joilla tavoiteltaisiin kasvua ja synergioita laajentumalla täydentäviin tuotevalikoimiin Euroopan runko- ja julkisivumarkkinoilla sekä tuotantovalmiuksilla ja palveluilla.

Nordecin taloudelliset tavoitteista keskeisimmät ovat:

• Liikevaihto 300 miljoonaan euroon vuoden 2025 loppuun mennessä.
• EBITDA-marginaali vähintään 6 prosentin tasolle vuoden 2025 loppuun mennessä.

Nordecin hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan yhtiö pyrkii jakamaan osinkoa, joka on vähintään 50 prosenttia sen tilikauden tuloksesta, ottaen myös huomioon yhtiön taloudellisen aseman, rahavirran ja kasvumahdollisuudet. Nordec arvioi sen liikevaihdon ja oikaistun EBITDA:n kasvavan vuonna 2022 selkeästi 2021 tasoihin verrattuna. Nordec arvioi liikevaihdon olevan 250–280 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITDA:n 12–15 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Artikkelia on päivitetty toimitusjohtaja Kalle Luodon kommenteilla listautumisantiin liittyneessä tiedotustilaisuudessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Uusi rakennusalan yhtiö Helsingin pörssiin”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat