Pohjanmaan liitto valittaa kaavassa vahvistamatta jääneestä Raippaluodon tuulipuistosta

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti perjantaina 14. tammikuuta, että se valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjanmaan maakuntakaavassa vahvistamatta jätetystä Mustasaaren Raippaluodon tuulivoimaloiden alueen merkinnästä. Ympäristöministeriö antoi päätöksensä maakuntakaavasta 21. joulukuuta. Vaikka Raippaluodon tuulipuisto jäi vahvistamatta, kaava mahdollistaa tuulivoimapuistot Korsnäsin ja Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merialueille sekä Maalahden Bergön saareen.

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti perjantaina 14. tammikuuta, että se valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Pohjanmaan maakuntakaavassa vahvistamatta jätetystä Mustasaaren Raippaluodon tuulivoimaloiden alueen merkinnästä. Ympäristöministeriö antoi päätöksensä maakuntakaavasta 21. joulukuuta. Vaikka Raippaluodon tuulipuisto jäi vahvistamatta, kaava mahdollistaa tuulivoimapuistot Korsnäsin ja Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merialueille sekä Maalahden Bergön saareen.

Ympäristöministeriö jätti Raippaluodon tuulivoimaloiden alueen vahvistamatta, koska selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voitu varmistua siitä, täyttyvätkö maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut sisältövaatimukset erityisesti luonnonarvojen vaalimisen osalta.
Toinen painava syy olivat riittämättömät selvitykset tuulivoima-alueen vaikutuksista merikotkiin. Ministeriön mukaan Raippaluoto on valtakunnallisesti erittäin merkittävä alue merikotkakannan suojelun kannalta, sillä Raippaluodossa on havaittu noin 20 asuttua merikotkan reviiriä.

Pohjanmaan liitto ei kuitenkaan niele ympäristöministeriön perusteluita. Liiton kanta on, että maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä riittävä selvitys on tehty maakuntakaavan valmistelun yhteydessä. Tuulivoiman rakentamishankkeet edellyttävät useita lupia ja ratkaisuja, joiden harkinta edellyttää sellaisia riittävän yksityiskohtaisia selvityksiä, joita ei voi edellyttää yleispiirteiseltä maakuntakaavalta. Maakuntakaava tarkentuu yleis- ja asemakaavoissa ja tarkemmassa suunnittelussa voimaloiden sijoittumisella voidaan vähentää mahdollisia haittavaikutuksia.

Liitto huomauttaa, että maakuntakaavassa oleva tuulivoimaloiden alueen merkintä kohdistuu vain murto-osaan koko Raippaluodosta. Ympäristöministeriö ei ole tarkemmin yksilöinyt, missä merikotkan reviirit sijaitsevat. Liiton näkemyksen mukaan merikotka ja sen elinympäristö voidaan ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa suhteuttamalla voimalaitosten määrä alueen pinta-alaan.

Pohjanmaan liitto oudoksuu myös sitä, että ympäristöministeriö on johtopäätöksessään vedonnut sähköalan toimijoiden selvityksiin alueelle sijoitettavien tuulivoimaloiden lukumäärästä. Liiton mielestä maakuntakaavan vahvistaminen ei voi perustua sähköalan toimijoiden tekemiin suunnitelmiin, vaan rakennettavien voimaloiden lukumäärä ratkaistaan osayleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen yhteydessä. Liitto on maakuntakaavaa varten käyttänyt selvitystä, jonka mukaan Raippaluodon alue soveltuu 5-8 voimalan rakentamiseen.

Lopuksi liitto toteaa, että maakuntakaava täyttää sille laissa asetetut sisältövaatimukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta, alueidenkäytön ekologisen kestävyyden ja luonnonarvojen vaalimisen osalta.

Pohjanmaan liitto ei hae muutosta ympäristöministeriön vahvistuspäätökseen muilta osin kuin Raippaluodon tuulivoimaloiden alueen merkinnästä. Tosin se ilmoittaa, että muihin vahvistamatta jätettyihin merkintöihin palataan ensimmäistä vaihekaavaa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pohjanmaan liitto valittaa kaavassa vahvistamatta jääneestä Raippaluodon tuulipuistosta”

Vastaa