Vahvistettu Pohjanmaan maakuntakaava mahdollistaa suuret Korsnäsin ja Siipyyn tuulivoimapuistot

Ympäristöministeriö on 21. joulukuuta vahvistanut Pohjanmaan maakuntakaavan. Kaava mahdollistaa tuulivoimapuistot Korsnäsin ja Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merialueille sekä Maalahden Bergön saareen. Sen sijaan Raippaluotoon osoitettu tuulivoimaloiden alue jätettiin vahvistamatta. Vastaavasti maakuntakaavassa osoitetuista kahdesta keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvasta vähittäiskaupan suuryksikköalueesta ministeriö vain toisen.

Ympäristöministeriö on 21. joulukuuta vahvistanut Pohjanmaan maakuntakaavan. Kaava mahdollistaa tuulivoimapuistot Korsnäsin ja Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merialueille sekä Maalahden Bergön saareen. Sen sijaan Raippaluotoon osoitettu tuulivoimaloiden alue jätettiin vahvistamatta. Vastaavasti maakuntakaavassa osoitetuista kahdesta keskusta-alueiden ulkopuolelle sijoittuvasta vähittäiskaupan suuryksikköalueesta ministeriö vain toisen.

Ministeriön maakuntakaavassa vahvistamat Korsnäsin ja Siipyyn edustan merialueille kaavaillut tuulipuistot ovat Suomen mittakaavassa huomattavan suuria. Taustaselvityksen mukaan näille merialueille voitaisiin sijoittaa jopa satoja tuulivoimaloita.

Raippaluodon tuulivoimaloiden alue jätettiin vahvistamatta, koska selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voitu varmistua siitä, täyttyvätkö maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut sisältövaatimukset erityisesti luonnonarvojen vaalimisen osalta. Raippaluoto on valtakunnallisesti merkittävä alue Suomen merikotkakannan suojelun kannalta. Selvitykset tuulivoima-alueen vaikutuksista merikotkiin eivät olleet riittäviä, kun otetaan huomioon maakuntakaavan mukainen mahdollisuus toteuttaa alueen pinta-alan perusteella noin 20 tuulivoimalaa Raippaluotoon. Maakuntakaavaa koskeneesta 23 valituksesta 20 koski Raippaluodon tuulivoimaloiden alueen merkintää. Valitukset hyväksyttiin osittain.

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Vaasan moottoritien ja Yhdystien risteysalueen vähittäiskaupan suuryksikön merkinnän, koska sen vaikutuksia ei ollut riittävästi selvitetty. Sen sijaan ympäristöministeriö vahvisti Kivihaan vähittäiskaupan suuryksikön merkinnän. Tälle alueelle voidaan siten maakuntakaavan mukaan suunnitella liikepinta-alaltaan yli 2 000 kerrosneliömetrin päivittäis- ja erikoistavarakaupan suuryksiköitä.

Maakuntakaavassa on osoitettu seuraavaa 20 vuotta silmällä pitäen maakunnan tärkeimmät alueidenkäyttötarpeet, ja se ohjaa kuntien kaavoitusta. Maakuntakaavassa käsitellään kaikkia maankäyttömuotoja. Pohjanmaan maakuntakaavassa painottuu yhdyskuntarakenne, liikenne, energiahuolto ja rantojenkäyttö. Kaava sisältää lisäksi runsaasti kaupunkiseutujen ja jokilaaksojen kehittämistä koskevia alueiden käytön kehittämisperiaatteita. Maakuntakaava korvaa aiemmin vahvistetut kolme seutukaavaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vahvistettu Pohjanmaan maakuntakaava mahdollistaa suuret Korsnäsin ja Siipyyn tuulivoimapuistot”

Vastaa