RAKAS alkaa selvitellä työnjohtajien ja työntekijöiden työelämätaitoja

RAKAS-tutkimushankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan rakennustyömaiden työntekijöiden asenteita, yhteistyöosaamista ja työelämävalmiuksia tai näiden puutteita.

Kuvituskuva. Yhteistyötä ja kommunikaatiota. Lvi-töitä kauppakeskus Triplan työmaalla. Kuva: Liisa Takala.

RAKAS – Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen -tutkimushankkeen kartoituksen pohjalta kehitetään ja täydennetään opetusta niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakoulutasolla.

Hanke tehdään TTS Työtehoseuran, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä vuosien 2020-2022 aikana. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Työn uudet vaatimukset koskevat myös rakennustyömaan työntekijää

Pärjätäkseen nykyaikaisilla rakennustyömailla on työnjohtajien ja työntekijöiden oltava enenevässä määrin tiimipelaajia. Taustalla on yleinen työelämän muutos, jossa korostuu eri toimijoiden yhdessä tekeminen.

Työnjohtajilla tulee olla taitoja hallita omaa työtään, kommunikoida monipuolisesti sekä taitoja johtaa ja hallita muutoksia. Myös työntekijät tarvitsevat enenevässä määrin saman kaltaisia taitoja.

Rakennustyömaiden työnjohtajien työnkuva on muuttunut aliurakoitsijoiden määrän lisääntyessä. Jokapäiväisestä perinteisestä työnjohtamisesta on siirrytty enemmän sopimustekniseen johtamiseen ja yhteistyöhön alihankkijoiden kanssa.

Työntekijöiltä taas edellytetään enemmän itseohjautuvuutta ja vastuunottamista omista, mutta myös muiden työntekijöiden työn sujuvuudesta. Kaikki tämä vaikuttaa myös rakennustyön onnistumiseen sekä alan yritysten tuottavuuteen.

”Jos alan perus- ja täydennyskoulutus eivät anna valmiuksia näiden uusien työelämätaitojen hallitsemiseen, voi nykyinen työelämä olla liian kuormittavaa. Työhyvinvointi, työmotivaatio ja samalla työn laatu laskevat”, tutkimuspäällikkö Minna Kuusela Työtehoseurasta kertoo.

Pilotointi Tampereella

Meta- eli työelämätaitoja ovat esimerkiksi johtajuus- ja yhteistyötaidot, oman ajankäytön hallinta, kyky sietää haasteita ja muutoksia, neuvottelutaidot, tiedonhankinta, viestintä- ja esiintymistaidot ja elinikäisen oppimisen taidot.

”Hankkeessa on jo laadittu rakennustyömaiden henkilöstön työelämätaitojen arviointimenettely, jota aluksi testataan yhdellä tamperelaisella työmaalla. Kevään aikana haastatellaan viiden työmaan työnjohtajia ja työntekijöitä ja samalla arvioidaan heidän työelämätaitojaan. Syksyllä kartoitetaan myös muutama työmaa pääkaupunkiseudulta2, professori Arto Saari Tampereen yliopistosta kertoo.

Ovatko työelämätaidot mukana koulutuksissa?

RAKAS-hankkeessa selvitetään, miten tämän hetken talonrakennusalan koulutus vastaa työelämän muuttuneisiin tarpeisiin meta- eli työelämätaitojen osalta.

Eri koulutustasojen opetusohjelmien ja tutkintojen vaatimukset käydään läpi ja haetaan niiden kehittämiskohteet. Siihen liittyen haastatellaan opiskelijoita ja opettajia.

”Tutkimuksessa keskitytään erityisesti ammattikorkeakoulu- ja ammatilliseen koulutustasoon, mutta myös yliopistotaso käydään läpi työelämävalmiuksien osalta”, lehtori Katja Finnilä Tampereen ammattikorkeakoulusta sanoo.

Näin saadaan selville työmaahenkilöstön työelämätaitoihin liittyvä mahdollinen osaamisvaje suhteessa koulutuksen antamiin valmiuksiin. Havaintojen perusteella laaditaan suositukset opetusohjelmien päivittämiseksi sekä ehdotuksia täydennyskoulutusohjelmiksi eri koulutustasoille.

RAKAS-hankkeen toteuttajat pilotoivat lopulta täydennyskoulutusehdotuksia osina omia koulutuksiaan.  Hankkeen tulosten avulla voivat eri ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja rakennusalan yliopistot suunnitella kokonaisuuksia rakennusalan täydennyskoulutuksiin.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RAKAS alkaa selvitellä työnjohtajien ja työntekijöiden työelämätaitoja”

Jätä kommentti