Kokeile kuukausi maksutta

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat vaativat: Valtion kiirehdittävä MAL-sopimusten aikaansaamista

Valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen väliset maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä jo toista vuotta.

Liikenneratkaisuilla on tärkeä merkitys pääkaupunkiseudun kehittymiselle.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat huolestuneita neuvottelujen viivästymisestä.

Huolensa esittivät yhdessä kaikki neljä kaupunginjohtajaa: Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja Kauniaisten kaupunginjohtaja Christoffer Masar.

Sopimusten ripeä aikaansaaminen on kaupunginjohtajien mukaan ratkaisevan tärkeää Helsingin seudun kehittämiselle, elinvoimaisuudelle ja kilpailukyvylle sekä lisäksi korona-kriisistä palautumiselle.

Valtion ja suurimpien kaupunkiseutujen väliset MAL-sopimukset ovat olleet monella tapaa menestystarina. Ne ovat vauhdittaneet niin valtion ja kuntien yhteistyötä kuin myös kaupunkiseutujen kuntien välistä yhteistyötä.

Niillä on ollut suuri merkitys seutujen toimivuudelle, kilpailukyvylle ja kehittämiselle. Niiden tavoitteet ovat myös toteutuneet hyvin ja sopimukset ovat vauhdittaneet merkittävästi yhdyskuntarakenteen tiivistämistä ja asuntotuotantoa.

Esimerkiksi Helsingin seudulla on asuntotilanne viimeisemmän, vuonna 2019 päättyneen sopimuksen myötä parantunut merkittävästi: kunnat ovat kaavoittaneet riittävästi tontteja ja asuntoja valmistui sopimuskaudella noin 60 000, mikä ylitti sopimuksessa tavoitellun tuotantomäärän liki 3 000 asunnolla.

Helsingin seudun uutta MAL-sopimusta on neuvoteltu nyt reilu vuosi. Sopimukseton tila on voinut kaupunginjohtajien mukaan jo viivästyttää asuntorakentamista ja seudun kaupungit odottavat myös tietoa valtion panostuksista koko seudun kehityksen kannalta keskeisiin lähivuosien liikenneinvestointeihin.

Vallitseva koronakriisi ja siitä palautuminen lisää kaupunginjohtajien mukaan sekin tarvetta sopimuksen mahdollisimman ripeään aikaansaamiseen. MAL-sopimus voi osaltaan tukea merkittävästikin koronakriisistä palautumista erityisesti, mikäli valtio sitoutuu sopimuksessa nopeasti käynnistettävien liikenneinvestointihankkeiden toteutukseen.

MAL-sopimukset ovat olleet koko 2010-luvun Helsingin seudun kehityksen keskeinen työkalu. Niiden avulla seutua on voitu kehittää yhtenäisesti toimivana, vetovoimaisena metropolialueena.

Ennen kaikkea sopimukset ovat erinomainen esimerkki ja osoitus kuntien ja valtion välisestä, toimivasta kumppanuudesta. Seudun kuntien ja valtion välinen pitkäjänteinen yhteistyö on edellytys seudun kestävälle kasvulle ja kasvun hallinnalle myös tulevaisuudessa.

On välttämätöntä, että valtio tukee myös uudella sopimuskaudella kasvavan metropolialueen mahdollisuuksia ylläpitää monipuolisia asumisen vaihtoehtoja sekä seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä palvelevaa, kestäviin liikkumismuotoihin pohjautuvaa liikennejärjestelmää, kaupunginjohtajat vaativat.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat vaativat: Valtion kiirehdittävä MAL-sopimusten aikaansaamista”

 1. Sopimukseton tila koskee kaikkia MAL-sopimuksia. Ongelmana ainakin ympäristöministeriön nettisivujen mukaan on ollut ainakin se, että valtio-osapuoli ei ole toistaiseksi tehnyt sitovia päätöksiä siitä, millaisia liikennetoimenpiteitä se on sopimuskaudella valmis rahoittamaan:

  ”Neuvottelut Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen MAL-sopimusten solmimiseksi vuosille 2020-2031 ovat käynnissä. Tavoitteena on sopimusten allekirjoittaminen kevään 2020 aikana, kun valtio-osapuoli on voinut vahvistaa osallistumisensa sopimusten liikennetoimenpiteiden rahoittamiseen.”
  https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Maankayton_suunnittelun_ohjaus/Maankayton_liikenteen_ja_asumisen_sopimukset

  Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 31.3.2020, että valtio käynnistää MAL-sopimusneuvottelut kolmen uuden seudun – Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kanssa.
  https://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maankayton-asumisen-ja-liikenteen-mal-sopimusneuvottelut-jatkuvat-mukaan-uusia-kaupunkiseutuja

  Niitäkin MAL-sopimuksia koskevat neuvottelut ovat kesken. Uusien osapuolten MAL-sopimusneuvottelut tuskin valmistuvat ennen vuotta 2021.

  MAL-sopimusten on sanottu jumiutuneen liikenneministeriöön. Verkkouutisten julkaisemassa uutisessa MAL-sopimuksista helmikuussa 2020 annettiin epäsuorasti ymmärtää, että liikenneministeriössä olisi mahdollisesti kiinnostusta kytkeä MAL-sopimuksen liikennehankkeet uuteen valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Siinä on tarkoitus sopia valtion ja kuntien toimenpiteistä liikennettä koskien sekä valtion rahoitusohjelmasta liikennehankkeille. Liikennejärjestelmäsuunnitelman ensimmäisenä kauden on tarkoitus olla vuosiksi 2021-2032. Sen sisällöstä päättäminen on aikataulutettu Valtioneuvoston nettisivuilla ensimmäiselle vuosipuoliskolle vuonna 2021.

  Konkreettinen seuraus MAL-sopimusten sopimuksettomasta tilasta on se, että uusia käynnistysavustuksia ei myönnetä vuokra-asuntotuotantoon, kun voimassaolevia MAL-sopimuksia ei ole. Käynnistysavustuksella katetaan korkotukilainan lisäksi tarvittavaa muuta rahoitusosuutta. ARA:n nettisivujen perusteella näyttäisi siltä, että käynnistysavustuksen voi kuitenkin saada myös takautuvasti 1.1.2020 tai sen jälkeen hyväksytyn korkotukilainapäätöksen saaneille hankkeille aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa Helsingin, Turun, Tampereen sekä Oulun seudun kunnissa, mutta että se voidaan myöntää ja maksaa vasta kun sopimukset ovat voimassa:
  https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Kaynnistysavustus_vuokraasuntojen_rakentamiseen

  Looginen seuraus tilanteesta voisi olla se, että korkotukihankkeet Kuopiossa, Lahdessa ja Jyväskylässä hiljentyisivät vuodeksi 2020. Tuskin nimittäin sellaisia ARA-hankkeita niiden tulevien MAL-alueiden kunnissa on kauheasti nähty taloudellisesti järkeväksi käynnistää vuonna 2019 hallitusohjelman julkaisun jälkeen tai vuonna 2020, jotka olisivat todennäköisesti pääsemässä vuodesta 2021 eteenpäin käynnistysavustuksen piiriin. Niiden kuntien osalta ei ARA:n nettisivuilla sanota olevan tulossa takautuvaa käynnistysavustuksen hakumahdollisuutta MAL-sopimusten voimaan tulon jälkeen. Hankkeita lienee niissä siirretty odottamaan MAL-sopimuskauden alkua.

 2. Tänään Valtioneuvosto tiedotti osana neljännen lisätalousarvion tiedotusta, että uuden MAL-sopimuksen sisällöstä on päästy sopuun Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa vuoteen 2031 asti:

  ”Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista on syntynyt neuvottelutulos Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla edistetään kestäviä liikennehankkeita ja kohtuuhintaista asuntotuotantoa erityisesti joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilla alueilla. Hallitus sitoutuu varaamaan liikenteen hallinnonalan toimenpiteisiin 755,8 M€. Hankkeiden kustannukset jakautuisivat useille vuosille (2020-2031), joten hankkeiden toteutus edellyttäisi rahoitustarpeisiin varautumista myös mm. julkisen talouden suunnitelmissa ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa. Lisäksi valtio sitoutuu rahoittamaan kunnallistekniikka-avustuksia ja valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyviä käynnistysavustuksia 180 milj. eurolla vuosina 2020–2023. ”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat