Stara teki sopimuksen Infrakit Groupin kanssa infrarakentamisen digitalisaation ja läpimenoaikojen vauhdittamiseksi

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Infrakit Group ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vauhdittaa katuhankkeiden läpimenoa ja tehostaa rakentamisen tiedonhallintaa.

Tienrakentaminen on mennyt tietomallin hyödyntämisessä talonrakentamisen ohi. Mallien visualisointi on näyttävää ja Infrakitiä käytetään yleisesti.

Projektin kärkenä on laadukas rakentaminen, joka tehdään ottamalla entistä laajemmin huomioon rakentamisen eri vaiheissa tarvittavat tietomassat ja niiden saatavuus. Samalla Stara ja Infrakit Group luovat yhdessä kulttuuria rakentamisen digitalisoimiseksi.

Hankkeesta haetaan myös skaalautuvia, muissakin projekteissa hyödynnettäviä toimintamalleja. Toimijat haluavat yhdessä osoittaa tietomallinnuksen ja digitalisaation hyödyt konkreettisessa rakentamisprosessissa.

Aalto-yliopiston Toimivat katuhankkeet -tutkimusprojektissa ja siitä muodostetussa loppuraportissa (Olli Seppänen, Antti Peltokorpi, Seppo Junnila ja Liisa Mustonen, 2019) tarkasteltiin katuhankkeiden toteutuksen nykytilaa. Projektin keskiössä oli katuhankkeiden haittojen minimoiminen lyhentämällä läpimenoaikoja.

Tulosten perusteella katuhankkeiden toteutuksessa tunnistettiin erityisesti aikatauluun, tiedonhallintaan ja logistiikkaan liittyviä haasteita. Myös yhteistyössä, tiedonkulussa sekä työmaan reaaliaikaisessa tilannekuvassa löytyi parannettavaa.

Projektin yhteenvedossa korostetaan, että erityisesti pilottihankkeissa tulisi käyttää rakentamisen suunnitteluvaiheeseen tarpeeksi resursseja. Pidemmällä aikavälillä suositellaan otettavaksi käyttöön myös uusia teknologioita.

Lisäksi lähtötietojen systemaattinen kartoittaminen sekä koko rakennusprosessin elinkaaren huomioiminen suunnitteluvaiheessa helpottavat katutöiden sujuvampaa läpivientiä. Työmaiden reaaliaikaisen etenemisen seuranta ja tilannekuvan systemaattinen esittäminen nousevat myös keskiöön.

Infrakit Group on vuonna 2010 perustettu yritys, jonka pilvipalveluun voidaan tallentaa kaikki digitaalinen suunnitelma- ja toteumatieto infrarakennushankkeissa. Ajatus tällaisesta alustasta lähti aikanaan liikkeelle Oulun Yliopiston rakentamisen automaation tutkimuksesta.

Tutkimuskentällä havaittiin jo tuolloin, että tehoton ja kankea kommunikaatio hidasti rakennusprojektien edistymistä ja valmistumista. Infrakitin avulla suuri osa rakentamisen aikana tapahtuvista viivästyksistä ja kommunikaation puutteesta johtuvista virheistä voidaan minimoida.

Infrakit Groupin tärkeä tavoite tiedonhallinnan tehostamisen ohella on edistää kestävää kehitystä myös rakennusalalla. Esimerkiksi rakentamisessa syntyviä päästöjä voidaan vähentää toimintaa optimoimalla ja tehostamalla. Yhtiön mukaan sen alustan keräämien tietojen pohjalta voidaan säästää resursseja niin ajassa, kustannuksissa kuin myös materiaaleissa.

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin. Staralla on pitkä kokemus katujen ja puistojen rakentamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta.

Stara rakentaa ja kunnostaa myös kaupungin tiloja, kuten kouluja ja päiväkoteja. Stara huoltaa myös Helsingin luontoa, kaupunkimetsiä ja rantavesiä.

”Olemme kokeilleet muitakin järjestelmiä, mutta Infrakit valikoitui parhaana”, Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikön johtaja Hannu Halkola kommentoi.

”Nyt laitamme yhdessä Staran kanssa käytäntöön Toimivat katuhankkeet -projektin tuloksia, ja keskitymme omalta osaltamme vastaamaan esiin nousseisiin haasteisiin”, Infrakit BIM Palveluiden johtaja Ilkka Tieaho kertoo.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Stara teki sopimuksen Infrakit Groupin kanssa infrarakentamisen digitalisaation ja läpimenoaikojen vauhdittamiseksi”

Jätä kommentti