Rakennuslehti - Timo Mantila

Toimitusjohtaja, Lakea oy