Hallitus ajaa lakiesityksellä myös isot erikoistavarakaupat keskustoihin

Hallitus esittää maankäyttö- ja rakennuslakiin muutosta, jolla paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan erityisasema kaavoituksessa poistuu ja tiva-kauppa otetaan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piiriin. Tämä merkitsee sitä, että myös tiva-kauppa pitäisi vastedes sijoittaa ensisijaisesti kaupunkien keskustoihin. Tilaa vaativiksi erikoistavaran kaupoiksi katsotaan esimerkiksi auto-, rauta- ja huonekaluliikkeet.

Hallitus esittää maankäyttö- ja rakennuslakiin muutosta, jolla paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan erityisasema kaavoituksessa poistuu ja tiva-kauppa otetaan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piiriin. Tämä merkitsee sitä, että myös tiva-kauppa pitäisi vastedes sijoittaa ensisijaisesti kaupunkien keskustoihin. Tilaa vaativiksi erikoistavaran kaupoiksi katsotaan esimerkiksi auto-, rauta- ja huonekaluliikkeet.

Lainmuutoksella vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjaukseen saadaan entistä selvemmät seudulliset pelisäännöt ja vahvistetaan maakuntakaavoituksen asemaa kaupan ohjauksessa. Vastedes seudullisten kaupan suuryksiköiden mitoitus olisi osoitettava maakuntakaavassa.

”Lainmuutoksella reagoidaan toimialan ja ympäristön muutokseen. Keskeiset ehdotukset koskevat kaikkien suurkaupan yksiköiden yhdenvertaista kohtelua ja vaatimusta entistä paremmasta suunnittelusta. Tarkoitus on parantaa seudullisia pelisääntöjä kaupan palveluverkon kehittämisessä ja vähentää kuntien keskinäistä epätervettä kilpailua kauppapaikoista”, asuntoministeri Jan Vapaavuori toteaa.

Uutena säännöksenä lakiin lisätään vähittäiskauppaa koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavoille. Sisältövaatimuksilla linjataan, ettei suunniteltu maankäyttö saa haitata keskustojen kaupallisia palveluita ja kehittämistä. Palveluiden on mahdollisuuksien mukaan oltava saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kaavoituksella on edistettävä sellaisen palveluverkon muodostumista, jossa asiointimatkat ovat kohtuullisia ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä. Säännöksiin kirjataan myös keskustan ensisijaisuuden periaate vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintipaikkana.

Lainmuutosehdotuksen taustalla ovat sekä toimintaympäristössä että kaupan toiminnassa tapahtuneet muutokset. Myymäläverkko on harventunut ja kaupan yksikköjen koko moninkertaistunut. Yhdyskuntarakenteesta irrallaan olevien kauppakeskusten yleistyminen uhkaa johtaa kaupunkikeskustojen taantumiseen ja asuinalueiden palvelutarjonnan heikkenemiseen. Myös myymäläkonseptien muutoksen myötä tilaa vaativan kaupan vaikutukset yhdyskuntiin ja ympäristöön ovat kasvaneet.

Kaupan sijainti vaikuttaa ratkaisevasti liikenteen päästöjen määrään. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää entistä määrätietoisempaa otetta yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä liikenteen vähentämiseksi. Myös väestön ikääntyminen ja autottomien kotitalouksien huomioiminen edellyttää toimivien lähipalvelujen turvaamista.

Kaupan suuryksiköt yli 2 000-neliöisiä

Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan yli 2 000 kerrosneliömetrin suuruista myymälää. Tähän mennessä mukaan ei ole luettu paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa.

Suurten vähittäiskaupan hankkeiden sijainnin ohjaus konkretisoituu maakuntakaavoituksessa, joka ohjaa merkitykseltään maakunnallisten ja seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintia. Kuntien yleis- ja asemakaavat ohjaavat muiden suuryksiköiden sijaintia. Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö voidaan yleis- tai asemakaavassa osoittaa maakuntakaavan keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle vain, jos sitä koskeva varaus sisältyy maakuntakaavaan.

Maakuntakaavan laatii maakunnan liitto ja hyväksyy maakuntavaltuusto. Ympäristöministeriö arvioi kaavan lainmukaisuuden ja vahvistaa kaavan kokonaan tai jättää sen osittain tai kokonaan vahvistamatta.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Hallitus ajaa lakiesityksellä myös isot erikoistavarakaupat keskustoihin”

  1. Jan Vapaavuori on ministeriaikanaan ottanut rohkeasti kantaa tärkeisiin asioihin. Kiitos siitä hänelle. Taajamien keskustojen autioituminen koskee meitä kaikkia. Kauppaan on pystyttävä kulkemaan ilman autoa.

Vastaa