Kokeile kuukausi maksutta

Ympäristöministeriön ehdotus kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi tuotti pettymyksen

Ympäristöministeriön luonnos rakennuslain muutokseksi ei sujuvoita merkittävästi rakentamista ja kaavoitusta. Ehdotus ei vastaa hallitusohjelmassa oleviin oleellisiin kirjauksiin.

Luonnos maankäyttö- ja rakennuslain muutokseksi jäi tyngäksi, sillä se ei anna merkittäviä keinoja asuntorakentamisen lisäämiseen kaupunkialueilla. Muutosehdotus jättää vastaamatta hallitusohjelman niihin kirjauksiin, joiden mukaan asuntojen tarjontaa lisätään merkittävästi ja edistetään täydennysrakentamista.

Kyseessä on kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista koskeva ehdotus, joka lähti lausunnoille ennen juhannusta. Lausuntoaikaa on elokuun loppuun.

”Esityksen keskeisenä sisältönä on kaupan suuryksiköitä koskevan sääntelyn keventäminen, Ely-keskusten roolin muuttaminen ohjaavasta konsultoivaksi sekä valvonta- ja valitusoikeuden rajaaminen merkittäviin maakunnallisiin ja valtakunnallisiin asioihin, yleiskaavaan perustuvan rakentamisen mahdollistaminen kylissä ja pikku taajamissa nykyistä laajemmin ilman suunnittelutarveratkaisua tai asemakaavaa, asemakaavan laatimisen mahdollistaminen ilman yleiskaavan ohjausvaikutusta vanhentuneen yleiskaavan alueilla sekä asemakaavamuutoksen vaiheittaisen laatimisen mahdollistaminen yleiskaavan ja maakuntakaavan tapaan”, kertoo asiaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Matti Vatilo ympäristöministeriöstä.

Näiden lisäksi maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista joustavoitetaan, aurinkopaneeleille ja -keräimille vaaditaan toimenpidelupa vain kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavissa paikoissa ja vapaa-ajan asunnon voi muuttaa pysyväksi asunnoksi ilman poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua, jos ehdotus toteutuu sellaisenaan.

Eripurainen työryhmä

Ehdotusta valmistelleessa työryhmässä oli ympäristöministeriön virkamiesten lisäksi Ely-keskusten, Helsingin seudun kauppakamarin, Kaupan liiton, Suomen Kuntaliiton, MTK:n, Rakennus-teollisuus RT:n, Raklin ja Suomen luonnonsuojeluliiton edustus.

Työryhmä ei saanut aikaan yksimielistä ehdotusta. Siihen jättivät eriävän mielipiteensä Kuntaliitto, Kauppakamari, MTK, RT ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Kuntaliiton mukaan ehdotus asemakaavamääräysten kumoamisesta koskien vähittäiskaupan laatua ja kokoa heikentäisi kuntienmahdollisuuksia ohjata tarvittaessa kaupallisten palvelujen sijoittumista yhdyskuntarakenteessa muun muassa suhteessa asumiseen ja liikenneyhteyksiin.

Kauppakamari: ”Ei vastaa hallitusohjelman kirjauksia”

Kauppakamari sanoo eriävässä mielipiteessään, että työryhmän loppuraportin sisältämät muutosehdotukset jäävät osittain varsin vaatimattomiksi ja hallitusohjelman kirjauksia vastaamattomiksi. Erityisesti metropolialueet ja muutkin kasvavat kaupunkialueet olisivat kaivanneet selkeää, rakentamista edistävää kaavoitus- ja lupabyrokratiaa vähentävää sääntelyn purkamista.

MTK moittii Ely-keskusten vallan ulottamista maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena ei MTK:n mukaan lisäisi rakentamismahdollisuuksia yleiskaava-alueiden ulkopuolella. Olemassa olevaan maatilaan kuuluvan rakennuksen poistuminen suunnittelutarveratkaisun piiristä on MTK:n mukaan ainut rakentamiseen ehdotettu kevennys. MTK olisi poistanut ranta-alueiden kaavoittamispakon.

RT: ”Ei asuntopoliittista merkitystä”

”Ehdotuksella ei ole asuntopoliittista merkitystä. Täydennysrakentamista edistävä lainsäädäntö olisi kasvukaupunkien kannalta elintärkeä asia. Osa hallitusohjelman liitteen 4 kirjauksista on jätetty käsittelemättä”, RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti arvioi.

RT:n intressissä on ollut Ely-keskusten valitusoikeuden poistaminen kokonaan. Rakennusliikkeiden etujärjestö rajaisi MTK:n tapaan Elyjen oikeuden vain valtakunnallisesti merkittäviin asioihin.

RT kritisoi sitä, että työryhmän esitys ei sisällä hallitusohjelmassa ja asettamispäätöksessä mainittua lupaprosessia koskevaa palvelulu-pausta. Esitys ei myöskään sisällä hallitusohjelman mukaisia käsittelyaikoja.

Työryhmän työskentelyn aikana Rakli, Kiinteistöliitto ja RT esittivät pykäläehdotuksia, jotka olisivat järjestöjen näkemyksen mukaan edistäneet hallitusohjelman mukaisia kirjauksia ja toteuttaneet työryhmän toimeksiannon mukaisia muutoksia.

Tärkeää on se, mitä ehdotuksesta puuttuu

Maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotuksessa tärkeintä kaupunkien kannalta on se, mitä ehdotuksesta puuttuu – ei se, mitä siinä on.

Rakentamisen jouduttamiseksi toivottua kevennettyä kaavamenettelyä ei tullut tavoitellussa muodossa. Ympäristöministeriön ratkaisu kevennetyksi kaavamenettelyksi on vaiheittainen asemakaava.

Alueelliset poikkeamispäätökset sallittiin aiemmalla lakimuutoksella, muttei siten, että ne edistäisivät olemassa olevien alueiden täydennysrakentamista uudisrakentamalla. Ympäristöministeriö ei pitänyt sitä tarpeellisena kymmenen suurimman kaupungin toiveista huolimatta.

Valitusoikeuden muuttamista kunnallisvalituksesta hallintovalitukseksi ei toteuteta. Ministeriö perustelee asiaa sillä, että keväisen selvityksen mukaan valitusajat pitenisivät.

Kaavan laatimiseen ei tullut rakentamista  jouduttavaa määräaikaa, koska ministeriö pitää sitä oikeudellisesti ongelmallisena.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Ympäristöministeriön ehdotus kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamiseksi tuotti pettymyksen”

  1. YM on miehitetty yhden uskon tunnustajilla. Säädellään ilman mitään realiteettien tajua.

  2. Rakennusala valittaa aina. Tämä ei lisää juuri Rt:n uskottavuutta. Ala voittaa valittamisen sa jopa MTK:. Lisäksi maanviljel7jöillä on aihettakin valittaa, kunviljasikaa saa kaupasta 2,99 kg. Ei siitä paljon tuottajalle jää. Toisin kuin rakennusbisneksessä

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat