SRV:n tappio pieneni vuonna 2020 – rakentaminen kannatti, pettymykset tulivat kiinteistöpuolelta

SRV:n liikevaihto laski ja tulos oli yhä tappiollinen. Tappio pieneni kuitenkin merkittävästi, kun kauppakeskus Redi ei enää yhtä voimakkaasti painanut tulosta.  Liikevaihtoa laski erityisesti se, että osana terveydyttämisohjelmaansa yhtiö vähensi omaperusteisen asuntotuotannon aloituksia, koska niihin sitoutuu paljon pääomia.

Redi on ollut SRV:n murheenkryyni siitä lähtien kun aiheeton valitus lykkäsi rakentamista kahdella vuodella. Kauppakeskus avattiin hieman ennen kuin korona karkotti asiakkaat.

SRV:n liikevaihto laski vuonna 2020 8,1 prosenttia 975,5  miljoonaan euroon.  Lasku johtui lähinnä siitä, että omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 515 (833) kappaletta. Vuonna 2021 määrän odotetaan olevan 368. SRV on tehnyt aiempaa enemmän asuntoja sijoittajille.

Tulos ennen veroja oli -28,0 (-122,4) milj. euroa. Tähän sisältyy ei-kassavaikutteisia kurssitappioita -18,0 miljoonaa euroa. Lisäksi tulos sisältää yhteensä -13,8 milj. euroa ei-kassavaikutteisia arvonmuutoksia.

Operatiivinen liikevoitto oli 5,8 (-96,8) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa paransi etenkin työmaiden positiivinen tuloskehitys. Erityisesti toimitilarakentamisen kannattavuuskehitys oli positiivista. Toisaalta asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta vähemmän, mikä vaikutti liikevoittoon laskevasti.

Operatiiviseen liikevoittoon vaikutti merkittävän negatiivisesti Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset, joiden nettovaikutus oli yhteensä noin  -12,3 miljoonaa euroa. Myös koronapandemian johdosta alentuneet kauppakeskusten vuokratuotot vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoon laskevasti.

Liikevoitto oli 1,5 (-93,0) milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -4,4 (3,8) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista ja suojien markkina-arvojen muutoksesta.

Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 73,0 (-16,7) milj. euroa. Rahavirtaa paransi erityisesti rakentamisen liiketoiminnan positiivinen kassavirta sekä Tampereen Kannen ja Areenan sekä Helsingin kauppakeskus Redin omistusosuuksien realisoinnit ja sijoittajille myytyjen urakkakohteiden pääoman vapautukset.

Redin lisäkauppahintasaatavan arvoa alennettiin neljännellä vuosineljänneksellä 13,0 miljoonaa euroa perustuen päivitettyyn kassavirtapohjaiseen ennusteeseen. Lisäksi operatiiviseen liikevoittoon kirjattiin noin 5,4 miljoonan euron alaskirjaus koskien SRV:n omistusta kauppakeskus Okhta Mallissa sekä 0,8 miljoonan euron alaskirjaus Porvoon Ratsumestarinkatu 6 -liikekiinteistön osalta. Lisäksi yhtiö kirjasi 0,5 milj. euron kassavaikutteisen tuoton VTBC-rahastosijoituksen lopulliseen purkautumiseen liittyen. Myös koronapandemian johdosta alentuneet kauppakeskusten vuokratuotot vaikuttivat operatiiviseen liikevoittoon laskevasti.

Yhtiö toteutti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tervehdyttämisohjelmansa alla merkittävän määrän tasetta sekä likviditeettiä parantavia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet paransivat omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Ruplan kurssimuutos ja arvonmuutokset puolestaan heikensivät omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Omavaraisuusaste oli 22,6 (21,2) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 159,7 (240,3) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 27,8 prosenttia (26,4) ja nettovelkaantumisaste 82,1 (151,2). Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 28,7 prosenttia.

Tilauskanta oli kauden lopussa 1 153,4 (1 344,2) milj. euroa. Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 707,1 (487,6) milj. euron edestä, mikä on 44,2 prosenttia enemmän vertailukauteen verrattuna. Tilauskannan myyty osuus oli 86,4 prosenttia (80,5).

SRV:n kärsi takavuosina liian kovasta kasvusta ja riskiprojekteista. Nyt kasvutavoitteet ovat maltillisia.

Merkittävimmät tilauskantaan kirjatut hankkeet olivat vuoden neljännellä vuosineljänneksellä kouluhanke Helsingissä, kolme vuokra-asuntokohdetta Tampereella, toimisto- ja liiketilakohde Tikkurilassa sekä Kuhankosken vesivoimalaitos. Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä tilauskantaan kirjattiin Suojelupoliisin toimitilat, Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskuksen suunnittelusopimus ja 47 asunnon kohde Tampereen Vuokra-asunnoille, toisella vuosineljänneksellä HUSin Jorvin sairaalan leikkaussalien peruskorjaushanke, elinkaarihankkeena toteutettava Siuntion sivistys- ja hyvinvointikampus, Espoon Jousenkaaren koulu, Kaarinan Hovirinnan koulu, Ojangon bussivarikko Vantaalla, Lumo Onen ja Piispanristin asuintalot Kojamolle ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen Kansallisteatterin peruskorjaushanke. Kansallisteatterin peruskorjaushankkeen työt ovat käynnistyneet vaiheittain siten, että 1950-luvulla valmistuneen osan peruskorjaustyöt ovat käynnissä, ja hankkeen rakennusluvan poikkeamispäätöksestä hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen takia 1930-luvulla valmistuneen osan töiden aloitusta on siirretty odottamaan valituskäsittelyn päätöstä.

Loka-joulukuu

Vuoden viimeinen neljännes on perinteisesti rakennusliikkeiden vahvin, koska silloin tuloutuu suurin määrä hankkeita. SRV:llä omaperusteisia asuntoja tuloutui nyt vertailukautta vähemmän kaikkiaan 235 (532) kappaletta. Liikevaihto loka-joulukuussa oli 292,5 (403,8) milj. euroa.

Operatiivinen liikevoitto oli -6,8 (-87,2) milj. euroa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia 1,5 prosenttia vertailukautta vähemmän.

Toimitusjohtaja Saku Sipolan katsaus (tiivistettynä):

”Tervehdyttämisohjelman onnistuneen läpiviennin ansiosta vahvistimme tasettamme ja rahoitusasemaamme huomattavasti. Rakentamisen hallinta-aste ja kannattavuus paranivat. Venäjän kauppakeskusten myyntimäärät elpyivät rajoitusten lieventämisen jälkeen loppuvuonna lähelle edellisvuoden tasoa hankalasta koronatilanteesta huolimatta.

Operatiivinen liiketoiminta kehittyi vuoden aikana hyvin, mutta meillä on edelleen paljon saavutettavaa kannattavuuden kehittämisessä etenkin pääkaupunkiseudun asuntorakentamisessa ja koko toimintaketjumme tehostamisessa. Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui myönteisenä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät pääosin suunnitellusti. Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat kuitenkin Sijoittaminen-segmentin tase-erien arvostusten muutokset, joiden negatiivinen yhteisvaikutus oli yhteensä noin -12 miljoonaa euroa. Arvostusten muutokset koostuvat kauppakeskus REDIn lisäkauppahinnan arvon alentumisesta, kauppakeskus Pearl Plazan luokittelun muutoksesta ja kahden muun omaisuuserän arvon tarkistuksesta.

Tilauskantamme on laskusta huolimatta edelleen vahva sekä toimitila- että asuntorakentamisessa. Uusista hankkeista Helsingin kielilukio toteutetaan elinkaariurakkana. Kohde on lyhyellä aikavälillä neljäs voittamamme elinkaarihanke.

Asuntokauppa jatkui vuoden lopulle mentäessä erittäin vahvana ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on pysynyt kohtuullisena. Suomessa myymättömiä asuntoja on 92 kappaletta ja loput Venäjällä olleet asunnot myytiin vuonna 2020. Suurimpien kohteidemme myynti, Loiston Helsingissä ja Wallesmannin Tampereella, etenevät suunnitellusti. Käynnistimme noin puolentoista vuoden tauon jälkeen perustajaurakoinnilla toteutettavan asuntokohteen rakentamisen Helsingissä. Pyrimme hallitusti ja mahdollisuuksien mukaan lisäämään hyvien perustajaurakoitujen kohteiden määrää sijoittajille myytävien kohteiden rinnalla.

Venäjän kauppakeskusten myyntimäärien elpyminen oli koronapandemian aiheuttamien rajoitusten lieventämisen jälkeen vahvaa ja ylsi lähes vuoden takaiselle tasolle. Yhtiön omistus Pearl Plaza -kauppakeskuksesta oli aiemmin luokiteltu myytävänä olevaksi omaisuuseräksi. Koronapandemian toinen aalto oli merkittävin syy myyntineuvotteluiden päättymiseen tuloksettomina. Nyt keskitymme kehittämään kauppakeskuksen toimintaa ja tarkastelemme sen mahdollista myyntiä paremmassa markkinatilanteessa.

Koronapandemiaan varautuminen aiheutti rakentamisessa poikkeusjärjestelyjen takia jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia (noin miljoona euroa koko vuonna) myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta vakavimmilta seuraamuksilta on vältytty ja työmaamme ovat olleet toiminnassa poikkeusoloista huolimatta. Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia, mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat edelleen epäselvät ja hämärtävät tulevaisuuden näkymiä.

Olemme uudessa strategiassa linjanneet, että pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen päätökset turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, arvon ja kannattavuuden – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Strategia tähtää pitkäjänteisen kilpailuedun kehittämiseen, erinomaiseen asiakaskokemukseen, elinkaaren aikaisten palvelujen mahdollisuuksien avaamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen ja velkaantuneisuuden laskuun.”

Näkymät vuodelle 2021

Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia, mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat SRV:n arvion mukaan epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2021 tulokseen vaikuttaa lisäksi se, että yhtiö ei ole pystynyt aloittamaan perustajaurakoituja asuntohankkeita tervehdyttämisohjelman tavoiteaikataulun mukaisesti. Vuonna 2021 yhtiö keskittyy edelleen velkaisuusasteen alentamiseen ja tavoittelee vahvaa kassavirtaa.

Konsernin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidan olevan 900-1050 miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2020 verrattuna ja olevan 16-26 miljoonaan euroa (uuden määritelmän mukaan operatiivinen liikevoitto vuonna 2020 oli 15,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö on aikaisemmin sanonut tavoittelevansa vuoden 2017 operatiivisen liikevoiton tasoa vuonna 2021 (2017: 27 MEUR). Siitä tavoitteesta ollaan ohjeistuksen mukaan kuitenkin jäljessä.

Tiedotustilaisuudessa arvioitiin, että parannukset tulevat kuluvana vuonna rakentamisen kannattavuuden puolelta, ei kiinteistösijoituksista, joka pysynee tappiollisena.

Asuntomarkkinat vetävät edelleen hyvin, mutta SRV ei pääse tästä vedosta täysin hyötymään. Ylivelkaisen yhtiön on vaikea toimia pääomia paljon vaativalla alalla. Siksi se on tarvinnut sijoittajien tukea omaperusteiseenkin tuotantoonsa. RS-rahoituksen ongelmat ovat kuitenkin Saku Sipolan mukaan helpottuneet.

Sijoittajat arvostivat SRV:n tuloksen ja näkymät parin prosentin pörssikurssin pudotuksella (klo 13).

SRV  muutti operatiivisen liikevoiton määritelmää niin, että Venäjän ja muiden omaisuuserien muutoksia ei enää huomioida operatiivisessa liikevoitossa. Inderes kommentoi asiaa toteamalla, että näin oikaistun liikevoiton keskihaarukka on noin 20 % alle ennusteen, mikä on pettymys.

 

SRV on ollut aina vahva toimitilojen rakentaja, mihin korona seurannaisvaikutuksineen on tuonut nyt eniten epävarmuutta. SRV:n uuden strategian keskiössä ovat elinkaarihankkeet. Siinä se haastaa elinkaarihankkeiden markkinajohtaja YIT:n. Myös hiilijalanjäljen pienentäminen on nostettu keskiöön.
SRV aikoo lisätä omaperusteista asuntotuotantoa siinä määrin kuin se ei lisää liikaa yhtiön velkaantumista. RS-rahoituksen saatavuus on rajoittanut kasvua, mutta tilanne on tältä osin helpottunut ja yhtiö on päässyt syksyllä sopimuksiin useidenkin pankkien kanssa. Isoissa hankkeissa asia on vaikein.  Kalasataman seuraavassa tornissa, joka käynnistynee jo tänä vuonna, on sijoittaja vielä mukana. Keilaniemen tonttien rakentamisesta ei ole tehty päätöstä, mutta rakentaminen on Saku Sipolan mukaan todennäköisempi vaihtoehto kuin tonttien myyminen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “SRV:n tappio pieneni vuonna 2020 – rakentaminen kannatti, pettymykset tulivat kiinteistöpuolelta”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat