Rakennustuote Suunnittelu Seppo Mölsä 3 kommenttia

Puurakenteiden eurokoodiin liittyvät kansalliset valinnat ovat muuttuneet

Vuoden alusta astui voimaan ympäristöministeriön uusi ohje: Rakenteiden lujuus ja vakaus, puurakenteet. Tomi Toratti Puutuoteteollisuus ry :stä ja Jorma Jantunen ympäristöministeriöstä kirjoittavat mikä muuttui.

Ohje sisältää kaikki puurakenteiden suunnittelua koskevat kansalliset liitteet. Ohjetta sovelletaan, kun puurakennetta suunnitellaan standardin SFS-EN 1995-1-1 Eurokoodi 5. Puurakenteiden suunnittelu mukaan sekä toteutetaan standardin SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen mukaan. Aiemmin ympäristöministeriön asetuksena annettu kansallinen liite vuodelta 2007 on kumottu. Uudet YM ohjeet löytyvät ympäristöministeriön verkkosivuilta ja ne ovat myös eurocodes.fi sivuilla.

Teknisen komitean CEN/TC250/SC5 kansallisessa seurantaryhmässä käydään keskustelua puurakenteiden suunnittelun ohjeistamista ja siellä myös valmistellaan eurokoodeihin liittyvät kansalliset kannanotot. Seurantaryhmässä on laajalti käyty keskustelua kansallisista valinnoista ja joiltakin osin ne myös heijastuvat uusissa YM ohjeissa. Teollisuuden ja eurokoodien käyttäjien osallistuminen seurantaryhmään on valitettavasti vähäistä ja siten on syytä tiedottaa muuttuneista kansallisista valinnoista YM ohjeessa.

Keskeisimmät muutokset uudessa YM ohjeessa

  • Toteutus suoritetaan kansallisen toteutusstandardin SFS 5978 mukaan. Tässä määritellään mm. toteutusluokan valinta, vaadittavat toteutusasiakirjat ja toteutuksen valvonta. Kyseinen standardi julkaistiin 2014 ja se on läpikäynyt laajan lausuntokierroksen.
  • Materiaalien osavarmuuslukujen arvot on muutettu suositusarvoiksi, kuten alla esitetyssä taulukossa.
  • Liimapuun leikkauslujuuden halkeilukerroin on poistettu. Aiemmin käyttöluokassa 1 leikkauslujuutta redusoitiin kertoimella 0,67, nyt redusointia ei tehdä.
  • Lattian värähtelytarkastelussa lattian pintalevyn ja kelluvan lattian lisätaipumatarkastelu on poistettu.

Toteutusstandardiin viittaaminen on perusteltua EN tason toteutusstandardin puuttuessa. Kun EN tason toteutusstandardi valmistuu, voidaan tämän soveltuvuus Suomen olosuhteisiin ottaa harkintaan.

Liimapuun halkeilukertoimen poisto ja lattian pintalevyn tarkastelun poistamisen ovat puuteollisuuden ehdottamia parannuksia. Halkeilukertoimelle liimapuun osalta ei ole löytynyt perustetta VTT tutkimuksessa. Myös Tanskassa on vastaavasti halkeilukerroin poistettu.

Materiaalin osavarmuuslukujen osalta siirrytään suositusarvoihin. Tämä muutos aiheuttaa noin 4 prosentin korotuksen varmuuteen korkean lujuusluokan sahatavaralle sekä liimapuulle. Vastaavasti muiden lujuusluokkien sahatavaralle tulee 8 prosentin ja puulevyille (vaneri ja OSB) 4 prosentin vähennys. Halkeilukertoimen poistaminen osaltaan kompensoi liimapuun tilannetta. Tavoitteena on yhtenäistää, yksinkertaistaa ja sujuvoittaa eurokoodien mukaista suunnittelua. Tämä linja on tavoitteena myös tulevassa eurokoodien kehityksessä. Sahatavaran osalta asiaa myös puoltaa suomalaiset (VTT) ja ruotsalaiset (SP) tutkimukset vetolujuuksien osalta. Vetolujuuksien hajonta on varsin suurta myös korkeissa lujuusluokissa. Ottaen huomioon hauraan murtotavan vedossa ja että osavarmuuskertoimia ei eri murtotapojen mukaan määritetä, on syytä pitäytyä suositusarvossa kaikissa lujuusluokissa.

 

Keskustelu artikkelista: 3 kommenttia

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia